Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego...120 lat recepcji „Quo vadis”...350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)Abdon Korzon pierwszy fotograf WilnaAby wpad?o w oko... O reklamie handlowej...Administracja i ?ycie codzienne w dobrach...Aegaeo-graeca. Ku problemowi greckiej ci?g?o?ci...Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii...Aforyzmy francuskieAfryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane...Ajdyn znaczy ksi??yc. Narody po?udniowej...Akademia Lubra?skiego. Organizacja szko?y...Akta sejmikowe województw pozna?skiego i...Aldines in libraries of Ukraine catalogueAleje czarówAlfred Wierusz-Kowalski 1849-1915Alternatywne nauczanie j?zyków obcych w...Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943AMERYKA?SKA KRUCJATA USA WOBEC POWSTANIA PA?STWA...Anio?y. Rysunki Cypriana NorwidaAnna ?arnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni...Anthropologie de la ville médiévaleARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANEArchitektura gotycka na MazowszuArchitektura roma?ska w PolsceArchitektura roma?ska w Polsce. BibliografiaArchitektura secesyjna w GalicjiArchitektura XIX wieku na ziemiach polskichArchiwum G?ówne Akt Dawnych w Warszawie....Archiwum polityczne Ignacego Jana Paderewskiego,...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. I...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. IV...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. IX-XArcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VI:...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VII....Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VIII....Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. XI...Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Armenia. Kultura wspó?czesna w uj?ciu antropologicznymArmia koronna w czasach Augusta IIIArt déco i lata trzydzieste w Ameryce a...Arty?ci i patrycjusze Gda?ska - Ksi??ka...Arty?ci polscy we Francji w latach 1890-1918....Arty?ci w?oscy w Polsce. XV-XVIII wiekArty?ci ?ydowscy w Warszawie 1939–1945Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczneAteizm. Próba doko?czenia projektu pod redakcj?...Autobiografia. Dziennik 1939-1944, Tadeusz...Banknoty polskie - typy i odmiany. Katalog...Barok - romantyzm – kresyBa?? – oralno?? – zagadka, Studia...Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983)....Between Tradition and Postmodernity. Polish...Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki...Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Biblioteka Strategiczna, t. 1Biskup Józef Gawlina w Zwi?zku SowieckimBitwa o prawd?. Historia zmaga? o pami??..."B?aszki. Skok cywilizacyjny lat 1867 -...B?ogos?awiony Czes?aw, patron Wroc?awia,...Bojkowszczyzna. Pogranicze czasów i przestrzeniBoles?aw ChrobryBo?szowce. Wspomnienie z dzieci?stwa na...Br?zownictwo warszawskie w XIX i XX w.,...Brytyjsko-czechos?owackie stosunki dyplomatyczne...Budowniczy z?otych mostów. Le?mian i retoryczna...Bunt Krzysztofa Kosi?skiego 1591–1593Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae...Choroba i ?mier? w perspektywie spo?ecznej...Chrystus Um?czony. Ikonografia w Polsce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Ciechanowieccy herbu D?browaClassica Orientalia. Essays Presented to...Classics and Class Greek and Latin Classics...CLASSICS AND COMMUNISM IN THEATRE Graeco-Roman...Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetière...Codzienne k?opoty, wielkie interesy i podwójna...Codzienno?? dzieci?ca opisana s?owem i obrazem....Cognitioni gestorum. Studia z dziejów ?redniowiecza...Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji...Colloquia Balkanica vol. 2. Macedonia: Land,...Colloquia Balkanica vol. 3. Bogdan Trifunovi?,...Colloquia Balkanica vol. 4. THE IMAGE...Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury...Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazyCzechy i Polska mi?dzy Wschodem i Zachodem —...Czerwonym m?otem w or?a bia?ego. Propaganda...Cz?owiek i przyroda w ?redniowieczu i we...Cz?owiek w spo?ecze?stwie ?redniowiecznymCz?owiek w spo?ecze?stwie ?redniowiecznym...Czy rewolucja mo?e by? legalna? (3 maja...Czy Sejm Czteroletni uchwali? Konstytucj?...Dawne elity. S?owo i gestDawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku.Dawne piecz?cie. Typologia — metody...De bona militum valetudine conservanda liber....Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowejDemokracja ate?ska w okresie Demostenesa....Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa...Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa...DI ESULI, MIGRANTI E ALTRI VIAGGIATORI:...Diariusz kampanii smole?skiej W?adys?awa...Diariusz podró?y po Europie w latach 1677-1678Diariusz, Aleksander D. SkorobohatyDiariusz. Cz??? trzecia: lata 1669-1673DiG_FORMULARZ_DANYCH_JEDNOSTKIDijenis Akritas. Opowie?? z kresów bizanty?skichD?utem wyci?te. Snycerstwo pó?nocnych ziem...Do granic wyobra?ni. Norymberga jako centrum...DOMENA OSTROWSKICH Z MALUSZYNA Przyk?ad...Doradztwo — poradnictwo — wsparcieDoroszenko za Sobieskiego w latach 1665–1676Do?wiadczanie ?wiata. Do?wiadczanie lekturyDo?wiadczenie pokoleniowe a perspektywa...Dowcip trwaj?cy dwa i pó? roku Obraz Nagiej...Dramat zastyg?y w drzeworycie. Historia...Dramaturgia Mariana PankowskiegoDrogi Polaków do niepodleg?o?ci. W 150...Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej...Dumy i dumki czyli prawdziwa powie??, t....Dumy i dumki czyli prawdziwa powie??, t....Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie...Dwory w Polsce. Od ?redniowiecza do wspó?czesno?ciDwór i wie? na Litwie i Bia?orusi w XIX...Dwór, plebania, rodzina ch?opska. Szkice...Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich...Dylematy kaukaskie. Problemy narodowo?ciowe...Dynamika przemian spo?ecznych i religijnych...Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec...Dyplomatyka staropolskaDyskurs kolonialny w drugiej RzeczypospolitejDzia?alno?? architektoniczna Czes?awa Przybylskiego...Dzia?alno?? publiczna biskupa w?oc?awskiego...Dzia?alno?? spo?eczna rodziny Ga??zowskich...Dziedzictwo górno?l?skiego baroku. Opactwo...Dzieje Atlasu ?l?ska 1720-1752Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej,...Dzieje Górnych ?u?yc. W?adza, spo?ecze?stwo...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje kartografii Nowej Marchii do ko?ca...Dzieje krytyki artystycznej i my?li o sztuceDzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania...Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 3Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 4...Dzieje Najnowsze, rok 2013, nr 2DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU D?BROWA...Dzie?o sztuki. ?ród?o ikonograficzne, czy...Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817Dziennik wojenny. 18 X 1939-19 IX 1945Dzie? chrztu i co dalej…Dzie? PuszczykaDzisiejsze PolesieEcriture/Pisanie. Materia?y z konferencji...Edukacja dzieci i m?odzie?y w polskich rodzinach...Edward Benesz i kwestia niemiecka w CzechachEdytorstwo ?róde? historycznychEfektywno?? w szkolnej nauce j?zyka obcego...Ekspansja kolonializm cywilizacjaEpoka ogniem i mieczemET HÆC FACIENDA, ET ILLA NON OMITTENDA....Etnograficzne w?drówki po obszarach antropologiiEtnos przebudzonyEuropa barbarica, Europa christiana. Studia...Europe around the year 1000Eustachy Januszkiewicz. Pami?tnikEwolucja ideowa Boles?awa Piaseckiego 1932-1956Exploring home, neighbouring and distant...FERDYNAND ksi??? RADZIWI??(1834–1926)?ycie...Filister w prozie fabularnej M?odej PolskiFilm i paradoksy wizualno?ci. Praktykowanie...Filologia – Filozofia – Retoryka Wprowadzenie...FORMACJE ZBROJNE SAMORZ?DU SZLACHECKIEGO...Forum Artis Rhetoricae Nr 1 (40) stycze?-marzec,...Forum Artis Rhetoricae Nr 2 (57) kwiecie?–czerwiec...FORUM ARTIS RHETORICAE. RETORYKA i MANIPULACJA....Francis Bacon. Metamorfozy ObrazuFrancuski modlitewnik Jana ZamoyskiegoFrench image of the peoples inhabiting illyrian...Galicja a powstanie stycznioweGalicjanie — zes?a?cy po powstaniu...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Genera? broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA...Genera? Lucjan ?eligowski 1865-1947. Dzia?alno??...Geografia historyczna Polski w ?redniowieczu....Geografia Historyczna. Zarys ProblematykiGiovinezza. M?odzie? i mit m?odo?ci w faszystowskich...G?osy tradycjiGospodarka, spo?ecze?stwo, kultura w dziejach...Go?ci?cami Kanady na tropach polskiej kultury.Gotycka architektura katedry ?w. Jana w...Grafika polska XVIII wieku. Rytownicy polscy...Granice j?zyka. Samookre?lenia Polaków na...Grodzie?skie kroniki klasztorne XVII i XVIII...Halszka z Ostroga. Mi?dzy faktami a mitamiHayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna...Helena z Wolskich Krukowiecka Dziennik...HENRYK SIENKIEWICZ W LITERATURZE I KRYTYCE...HENRYK SIENKIEWICZ. J?ZYK — SEMANTYKA....Henryk Weyssenhoff (1859-1922). Zapomniany...Heraldyka miast wielkopolskich do ko?ca...Herbarz rycerstwa polskiego XVI w.Herbarz szlachty ?mudzkiej Tom IIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IIIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom V Herbarz szlachty ?mudzkiej Tom VIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IVHerbert. Poetyka, warto?ci i kontekstyHerby i tytu?y. Piecz?? szlachecka w ksi?stwie...Herby miast ma?opolskich do ko?ca XVIII...Hieroglifem pisane dzieje... Staro?ytny...HIERONIM FLORIAN ks. RADZIWI?? (1715–1760)...HISTORIA KARTOGRAFII ZIEM POLSKICH DO KO?CA...Historia literatury nowogreckiejHistoria Litwy. Dwug?os polsko-litewski Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego...Historia spo?eczna pó?nego ?redniowiecza....Historia ?l?ska do 1763 r.Historie o MieleszkachHistorie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku, Tom 4 Anna...Historycy i politycy. Polityka pami?ci III...Historyczna paralela Hiszpanii z Polsk?....Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze...Humanistyka krajowa w kontek?cie ?wiatowym....Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu...Ignacy Krasicki. Nowe spojrzeniaIkony i obrazyIMAGINE THERE WERE NO HUMANITIES... Transdisciplinary...Imperium i nostalgia. „Styl pó?ny”...In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca...IN VIAGGIO: INCONTRI, PERCEZIONI E RIFLESSIONI...Inskrypcje na zabytkach Rugii do ko?ca XVIII...Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków...Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów...Inwentarz r?kopisów Biblioteki Pozna?skiego...Inwentarze Pa?acu w Nieborowie 1694-1939Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna...Italipolis 6. Relazioni trans(n)azionali....ITALIPOLIS VOLUME 4, A 40 ANNI DALLA LEGGE...Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 —...Jakub Kazmierz Rubinkowski. Dziejopis i...JAKUCKIE PRACE WAC?AWA SIEROSZEWSKIEGO I...Jan Witort O syberyjskim zes?aniu i rusyfikacji...Jerzy ksi??? Zbaraski 1574–1631. Szkic...Jerzy Skowronek - historyk wieku XIX - Ksi??ka...Jewish artists and Central - Eastern Europe....J?zyk mieszka?ców wsi Bujwidze na Wile?szczy?nieJ?zyk polski na KresachJózef Kajetan Janowski (1832-1914)Po powstaniu...JÓZEF PI?SUDSKI ?ród?a z lat 1914–1918...Józef Pi?sudski ?ród?a z lat 1914–1918 w...Józef Szymanowski. PoezjeJulian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk,...Kalendarze staropolskieKancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego...Kancelaria Urz?du Wojewódzkiego Pomorskiego...Kancelaria wojewódzkich urz?dów administracji...Kariera Cienia NieuchronnegoKariera rodziny Kurozw?ckich w XIV wieku....Karoli?scy pokutnicy i polskie ?redniowieczne...Kasztelania ?agowskaKasztelania tarskaKat i jego warsztat pracy na ?l?sku, Górnych...Katalog architektury roma?skiej w PolsceKatalog piecz?ci z ziem ukrai?skich ze zbiorów...Katalog r?kopisów Biblioteki Polskiej w...Katalog starych druków biblioteki Papieskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830Kazimierz Pu?aski w polskiej i ameryka?skiej...KAZNODZIEJSTWO ?REDNIOWIECZNE — POLSKA...Kitki. Dwa wczesno?elazne cmentarzyska cia?opalne...Klasztor bernardy?ski w spo?ecze?stwie polskim...Klasztor w ko?ciele ?redniowiecznym i nowo?ytnymKlasztor w pa?stwie ?redniowiecznym i nowo?ytnym...Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwi?ski...Kobiece kr?gi korespondencyjneKobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX...Kobieta i ma??e?stwo. Spo?eczno-kulturowe...Kobieta i m??czyzna jedna przestrze? —...Kobieta i pracaKobieta i rewolucja obyczajowa. Spo?eczno-kulturowe...Kobiety na Kresach na prze?omie XIX i XX...KOBIETY W SIECI, SIE? KOBIET. J?ZYK A BUDOWANIE...Kolory i struktury ?redniowieczaKomedia sublimacji. Granica wspó?czesno?ci...Komedia sublimacji. Granica wspó?czesno?ci...Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939-1945Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycjeKonfiskaty warszawskich zbiorów publicznych...Konopaccy herbu Odwaga — dzieje pomorskiej...Korea w twórczo?ci Wac?awa SieroszewskiegoKorepetycje w cyfrowym ?wiecie - analiza...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja i gazetki r?kopi?mienne J?drzeja..."Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik...Kostium francuski a architektura rezydencjonalna...KOSTIUMOLOGIA POLSKA JAKO NAUKA POMOCNICZA...Ko?cio?y chrze?cija?skie na PodoluKo?ció? a Narodowa Demokracja w Królestwie...Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii....Kronika Namys?owa autorstwa Johannesa Frobena...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika Warszawy, rok 2000, nr 1-2 (111-112)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 3-4 (113-114)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 5 (115)Ksi??? Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia...Ksi??? Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846)Ksi??? W?adys?aw Opolczyk. Fundator klasztoru...Ksi???cy mecenat artystyczny na ?l?sku u...Ksi???ta Urz?dnicy Z?oczy?cyKsi???ta, piecz?cie i w?adza. Studium ze...Ksi??ki religijne i quasi-religijne z wadowickich...Kszta?t dla chaosu Twórczo?? Romualda Gutta..."Kto królem b?dzie, czy Polak i który?"...Kult ?wi?tych i idea? ?wi?to?ci w ?redniowieczu....Kultura a rewolucja: publicystyka z lat...Kultura medyczna islamuKultura parlamentarna epoki staropolskiej,...Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedycznyKwestia s?owacka w Czechos?owacji w latach...Kwestia s?owacka w Czechos?owacji w latach...Latinitas Hungarica. ?acina w kulturze w?gierskiejLeksyka prawnicza w polskich zapiskach s?dowych...Leksykon w?ókiennictwa. Surowce i barwniki....Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Lektury m?odopolskieLeszek Prorok - cz?owiek i twórca - Ksi??ka...Lex est Rex in Polonia et in Lithuania......L?k w kulturze spo?ecze?stwa polskiego w...Listy do ?ony Zofii z Wa?kowiczów (1942-1944)LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM I KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM II KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM IV KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM III KORESPONDENCJA SZCZ?SNEGO...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM VKORESPONDENCJA...Literacki pejza? Sycylii. Leonardo Sciascia,...Literatura i ró?norodno??. Kresy i pogranicza,...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 1:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 2:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 4:...Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnejLojalizm czy realizm? Polacy wobec w?adzy...Lucyna ?wierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalnaLudno?? ?ydowska w Warszawie w latach 1939-1943....Ludwik XVI — Stanis?aw August. Propagandowe...Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926)....Ludzie i krasnoludki — powinowactwa...Ludzie starzy i staro?? na ziemiach polskich...Ludzie starzy i staro?? na ziemiach polskich...Ludzie tundry. To?samo?? i granice etniczne...Ludzie, Ko?ció?, wierzenia. Studia z dziejów...Lustracja województwa ruskiego, podolskiego...?acina jako j?zyk elit?acina na ?awie oskar?onychMalarstwo gotyckie w Polsce. Dzieje Sztuki...Malarstwo polskie XIX wiekuMa?y ?wiat wokó? wulkanu. Tradycyjne normy...Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista...Mariawici i mariawityzm - narodziny i pierwsze...Materia?y do bibliografii s?owotwórstwa...Materia?y do biografii, genealogii i heraldyki...Materia?y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty...Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje...Meble gda?skie od XVI do XIX wiekuMedia i dyplomacja. „Gazette de France”...Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych...Medycyna i religia Tom 1Medycyna i Religia Tom 2Medycyna i Religia Tom 3Medycyna w historii i kulturzeMetody wspomagaj?ce rozwój mowy w ró?nych...Metryka Litewska. Ksi?ga wpisów nr 131Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...M??owie stanu, awanturnicy czy zdrajcy?...Miasta ApokalipsyMicha? Szymon Karski. Pami?tnikiMicha? Tyszkiewicz (1857–1930). Cz?owiek...Micha?owscy herbu Jasie?czyk od drugiej...Mieczys?aw G?barowicz (1893-1984)Miejsce Po?udniowej Afryki w kszta?towaniu...Mi?dzy absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta...Mi?dzy form? a znaczeniem. Studia z ikonografii...MI?DZY IRREDENT? A KOLABORACJ?. Postawy...Mi?dzy Jerozolim? a ?ukowem. Zakony krzy?owe...Mi?dzy katedr? a ratuszem. Polityczne uwarunkowania...„Mi?dzy ?acnowierno?ci? i niewierno?ci?”....Mi?dzy obron? wolno?ci a napraw? pa?stwa....Mi?dzy O?wieceniem i Romantyzmem. Kultura...Mi?dzy salonem a jarmarkiem. ?ycie muzyczne...Mi?dzy tekstem a znakiem. Prace ofiarowane...Miko?aj Nowosilcow (1762-1838). Portret...Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce...MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XXVII...MISZNA MOED (?WI?TO)MISZNA Naszim (Kobiety)MISZNA ZERAIM (NASIONA)Mittelalterlichkeit in der Unterhaltungsliteratur...Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko...Mity skandynawskieM?odzie? wiejska na ziemiach Polski centralnej...Model cz?owieka w polskim pi?miennictwie...Modernizacja struktur w?adzy w warunkach...Moje spostrze?enia o Rosji SowieckiejMonastica Polonorum. Fontes et Studia. Tom...Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne...Monety, piecz?cie i herby w systemie symboli...M?ciwoj II (1224–1294) ksi??? wschodniopomorski...Muzyka w obrazach Jacka MalczewskiegoMuzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii...My i wy. Spory o charakter racjonalno?ci..."My prawdziwi górno?l?zacy..." Studium etnologiczneNa gardle karanie. Kara ?mierci w ?redniowiecznej...Na ?asce losu. Wspomnienia z lat 1939-1999Na nieznane losy. Pomi?dzy O?o?cem a Jadryniem....Na pograniczu "nowej Europy". Polsko -...Na prawie polskim i niemieckim. Kszta?towanie...Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimo??...Nad z?oto dro?sze. Skarby Biblioteki Narodowej„Najbli?sze narody”. Stosunki...„Najbli?sze narody”. Stosunki...Najstarsze kujawskie ksi?gi ziemskie (1397-1408)....Najstarszy opis (1698r.) wyposa?enia ko?cio?a...NARAJANA GURU DZIE?A WYBRANENarodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze...Nauka i spo?ecze?stwo w stulecie szczególnej...Nauka w kontek?cie wzorców kulturyNauki pomocnicze historii. Teoria, metody...Nazwy wodne dorzecza Warty od ?róde? do...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...„Nie masz bó?nicy powszechnej”....Nie tylko peleryna. Moda okresu M?odej Polski...Nie tylko salon. Wspólnotowe formy ?ycia...Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie...Niemiecka medycyna romantycznaNiemieckie s?u?by wywiadowczo-informacyjne..."Niesie mnie rzeka smutku..." Korespondencja...Niew?asne lektury. Od pisarstwa w j?zyku...Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów,...No?niki pami?ci historycznejNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. 3O kszta?t zjednoczonego Królestwa. Niemieckie...O nazwach wodnych w PolsceO nowy kszta?t Rzeczypospolitej. Kryzys...O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane...O polskim hetmanie XVII wieku Miko?aju...O sztuce gruzi?skiej czasów królowej Tamary....Obawy i nadzieje. Klasztor Karmelitów Bosych...OBJECT IN TRADITIONAL MODERN GREEK DANCE. RECOGNITIONS,...Oblicza orientalizmuObraz obecnego stanu PolskiObraz Polski i Polaków w pismach Eneasza...Obraz Zwi?zku Sowieckiego w uj?ciu polskiej...Obrz?d, teatr, ceremonia? w dawnych kulturachObszary i konteksty literaturyObyczaj rycerski w Polsce pó?no?redniowiecznej...Ochrona i Konserwacja Zabytków, nr. 1-9...Ochrona Zabytków, rok 1997, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 1998, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 2000, na CD-ROMOczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy...Od fatalnej peryferyjno?ci do centrum integruj?cej...Od genealogii do historii spo?ecznejOD TRAKTATU KALISKIEGO DO POKOJU OLIWSKIEGO....Od Zjazdu w ?odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans...Odmie?cy. Antropologiczne studium dewiacji„Odnale?? nasze prawdziwe ?cie?ki”....Odnowa i trwanie. Klasztor Karmelitów Bosych...Odrodzenie czynu niepodleg?o?ciowego przez...Ogrody króla Stanis?awa Leszczy?skiego w...Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia...Opera minora selecta, Józef Szyma?skiOpisy miast Kujaw Wschodnich z 1860 r. (Gubernia...Opowiadania o kraw?dzi epok i czasów Johna...Orbis Polonus. Studia z historii sztuki...Ordynacja Tyszkiewiczowska na ZatroczuOrganon sztuki uzdrawianiaOrze? Bia?y - herb pa?stwa polskiegoORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...Ostatni sekret Stuartów. Dzieci Karoliny...Ostmitteleuropa im. 14.-17. Jahrhundert...O?wiata mariawitów w latach 1906-1935Paleografia ruskaPami?tnik Emila DybowskiegoPami?tnik dzieje Polski zawieraj?cy (1648-1679)Pami?tnik towarzysza chor?gwi pancernejPami?tnik warszawskiej pensjonarkiPami?tnik wielkiej wojny pó?nocnejPami?tnik z lat 1862-1911Pami?tniki Filipa, Micha?a i Teodora Obuchowiczów...Pami?tniki Genera?a Broni Lucjana ?eligowskiegoPami?tniki, bp Piotr Ma?kowskiPANORAMA INDYJSKA WE WROC?AWIUPanorama lojalno?ci. Prusy Ksi???ce i Prusy...Pa?stwo a Ko?ció? katolicki w województwie...Pa?stwo w pa?stwie. Autonomia narodowo-kulturalna...Partnerstwo dla przysz?o?ci. Szkice o polityce...Pasterze reniferów mongolskiej tajgiPatron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej...Pawe? Tetera, hetman Ukrainy prawobrze?nej...Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej...Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce...Pewna historia. Czy Alfred Potocki uratowa?,...Piecz?cie cechów na ziemiach ksi?stwa g?ogowskiego...Piecz?cie herbowe. Herby na piecz?ciachPiecz?cie królów i królowych Polski. Tabularium...Piecz?cie miast Wielkiego Ksi?stwa LitewskiegoPiecz?cie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan...Pierwsze narody. Spo?eczno?ci rdzenne i...Pieskie sprawy czyli listy Jana Aleksandra...Pióro w w?t?ych d?oniach. O twórczo?ci kobiet...Pióro w w?t?ych d?oniach. O twórczo?ci kobiet...Pióro w w?t?ych d?oniach. Tom III Ró?norodno?? (od...Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI...Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795...Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a to?samo??...Pochodzenie spo?eczne, kwalifikacje i przebieg...Pocz?tki architektury sakralnej w Polsce...Pocz?tki Warszawy. Spojrzenie po 700 latachPoddany i obywatel. Stowarzyszenia spo?eczne...Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzyPodole i Wo?y?. Szkice etnograficznePodró?e edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego....Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie MickiewiczaPoezja a sztuki pi?kne. O ?wiadomo?ci estetycznej...Pogranicza Bia?orusi w perspektywie interdyscyplinarnejPojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji....Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki...Polacy i ich s?siedzi w Europie ?rodkowej Zwi?zki...Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i...Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...Polityka w?adz komunistycznych w Polsce...Polityka w?adz pa?stwowych w Polsce wobec...POLONIKA W ARCHIWUM PARLAMENTU W WIEDNIU....POLSCY ARTY?CI PLASTYCY W KANADZIE 1939–1989Polska bi?uteria artystyczna z lat 1945-1950...Polska heraldyka ko?cielna. Stan i perspektywy...Polska i Europa w ?redniowieczu. Przemiany...Polska kancelaria królewska. Mi?dzy w?adz?...Polska kancelaria królewska. Mi?dzy w?adz?...Polska Roma. Tradycja i nowoczesno??Polski projekt. O?wiecenie w I RzeczpospolitejPolski wachlarz malowany 1850-1914Polskie dziewi?tnastowieczne pami?tniki...Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiejPOLSKIE MODLITEWNIKI RÓ?NYCH WYZNA? XIX...POLSKIE MODLITEWNIKI RÓ?NYCH WYZNA? XIX...Polskie sgraffita renesansowePolskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku...POLSKO-W?OSKIE KONTAKTY KULTURALNE W LATACH...Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka...Pora oczekiwaniaPory rokuPo?ród chaosu. Antropologiczne refleksje...Potworowscy. Kronika rodzinnaPowstanie styczniowe Motywy. Walka. DziedzictwoPraktyka w?adz Polski i ZSRS w post?powaniu...Prasa Ksi?stwa Warszawskiego"Prawdziwa cnota krytyk si? nie boi..."...PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons...Précis de l'histoire de la Pologne depuis...Prenumerata - "Dzieje Najnowsze", rocznik...Prenumerata - "Przegl?d Historyczny", rocznik...Principes de description des verres anciens...Problemy opracowania zasobu Archiwów ...Procesy „staro?ci?skie” w województwie...Procesy archiwotwórcze akt miejskich na...Propozycja dla Polski: TRZE?WO??. Studium...Protoko?y Rady Narodowej Centralnej we Lwowie...Protopla?ci ksi???t Radziwi??ów. Dzieje...Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym...Prusy a handel sol? w Rzeczpospolitej w...Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O...Przedmioty w tradycyjnym ta?cu greckim....Przedpiekle s?awy. Rzecz o ChopiniePrzegl?d Historyczny 4/2020Przegl?d Historyczny, rok 2012, nr 1Przegl?d Historyczny, rok 2013, nr 1Przemys?. Król PolskiPrzestrze? religijna Europy ?rodkowo-Wschodniej...Prze?ladowania i masowa zag?ada Romów podczas...Przygody i podró?e Polaka po kresach Zwi?zku...Przyjaciele wolno?ci Kongres Wolno?ci Kultury...Przyjemno?? w kulturze epoki rozumuPsychopedagogiczne konteksty wykonywania...Ptak umar?ychPTHER_FORMULARZPublicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)Publiczne, prywatne, intymne w kulturze...Radziwi??owie w s?u?bie MarsaRAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....Rawicze Gutkowscy z GutkowicREGAINING THE PAST. YUGOSLAV LEGACY IN THE..."Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego,...Regiony, granice, rubie?e. Tom w darze dla...Rejestr warszawskiej ludno?ci wyznania ewangelicko-augsburskiego...Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty...Relacje artystyczne i kulturalne mi?dzy...Relacje lekarz — pacjent w aspekcie...Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej...Religijno?? chrze?cijan obrz?dku wschodniego...Religijno?? na pograniczach. Eseje apokryficzneRelikwiarze puszkowe w PolsceRepublika Czeska 1918-2013Restrukturyzacja przedsi?biorstw w procesie...Restrukturyzacja przedsi?biorstw w procesie...Retoryka - narz?dzie w twórczej komunikacji....Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu...Retoryka. Historia, teoria, praktyka.Retoryka. Od renesansu do wspó?czesno?ci...Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Mi?dzy...Rex et patria. Temat w?adcy, narodu i ojczyzny...Reymont i inniRhetorica regina artis scientiaequeRocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,...Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy...Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska...Rodzina - prywatno?? - intymno??. Dzieje...Rodzina bur?uazji warszawskiej i jej obyczaj....Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i...Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach...Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewie?stwo...Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce,...Rok 1000. Milenijna podró? transkontynentalnaRok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich...Rola historyczna Kozactwa do?skiego w walce...Rosyjska cyberstrategiaRosyjska cyberstrategia - oprawa mi?kkaRozwój przemys?u ci??kiego w Królestwie...Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w...Równi do równych. Kijowska reprezentacja...Ruch narodowo-niepodleg?o?ciowy w Galicji...Rycerstwo ziemi choszcze?skiej XIII-XVI...Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy...Rycerz i jego konie, tom IIIRycerz w he?mie, w zbroi i z tarcz?, tom...Rycerz z broni? zaczepn?, tom IIRyciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach...Rymowane zamki. Tematy architektoniczne...Rys. Z dziejów ekslibrisu wroc?awskiegoRysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich...Rz?d RP na obczy?nie wobec wydarze? w kraju...Rz?dy bez ziemi. Struktury w?adzy na uchod?stwieRzeczpospolita pa?stwem wielu narodowo?ci...Rze?ba gda?ska prze?omu XIV i XV wiekuRze?ba hinduistyczna w Mathurze od II do...Rze?ba polska prze?omu XIX i XX w.Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dzi?Sacrum poga?skie - Sacrum chrze?cija?skie....Sacrum poga?skie - Sacrum chrze?cija?skie....Samuel Pufendorf, Siedem ksi?g o czynach...S?siedztwo w obliczu konfliktu. Relacje...Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum...Seweryn Römer Wspomnienia spisane w 1863...Sfragistyka pa?stwowa i samorz?dowa II Rzeczypospolitej...Siedziba ziemia?ska Korabitów Ostrowskich...Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologicznySienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeumSienkiewicz z innej stronySi?gnij po sukces w sprzeda?y. Poradnik...Sigilla regum et reginarum Poloniae. Piecz?cie...Signs of Exclusion? Monsters from Classical...SKANDAL W KULTURZE EUROPEJSKIEJ I AMERYKA?SKIEJ...Skandal w tekstach kultury. tom IISkarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety...Skryte oblicze systemu komunistycznego....S?ownictwo kresowe. Studia i materia?yS?ownictwo polszczyzny gwarowej na LitwieS?ownik geograficzny Królestwa Polskiego...S?ownik patronów ulic WarszawyS?u?ba domowa w miastach na ziemiach polskich...S?u?ba rekrutów Królestwa Polskiego w armii...Solidarno?? – S?jūdis: pocz?tek...Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach...Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spisek Micha?a Chro?ci?skiego. Opisanie...Spisy dóbr ziemskich ksi?stwa g?ogowskiego...Spo?ecze?stwo a wojsko. Spo?ecze?stwo staropolskie....Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo polskie w ?wietle raportów...Spo?ecze?stwo realne i idealne w "Opowie?ciach...Spo?ecze?stwo w dobie przemian. Wiek XIX...SPONDE, CONFINI, TRINCEE: L’ITALIA...Stadniccy herbu Szreniawa z NawojowejSTAN CH?OPSKI W KSI?STWIE WARSZAWSKIM W...Stanis?aw Komornicki. Biografia niezwyk?ego...Stanis?aw Kot, 1885-1975. Biografia politycznaStany Zjednoczone a Europa ?rodkowo-Wschodnia...Staropolska literatura dewocyjnaStaropolskie kompendia wiedzySTAROSTOWIE NIEGRODOWI W KORONIE 1565–1795 (Materia?y...Staro?ytna Grecja okresu archaicznego i...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stereotypy i wzorce m?sko?ci w ró?nych kulturach...Sto lat t?sknoty. Historia Polaków w HolandiiStolica ?wiata. Studia z dziejów kulturalnego...Stosunki mi?dzywyznaniowe w Europie ?rodkowej...Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgi?...Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie...Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu,...Strajki w Polsce w XX wiekuStudia i materia?y do dziejów Pa?uk, t....Studia z Dziejów ?redniowiecza, nr 19Studia z dziejów Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego...Studia ?ród?oznawcze LIX (2021)Sumariusz ksi?g Metryki Koronnej, tom VI,...Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria Nowa....Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....Syberia w ?yciu i pami?ci Gieysztorów -...Symbolika religijna i ko?cielna w herbach...Symbolika wolnomularska w za?o?eniu pa?acowo–ogrodowym...Szata graficzna m?odopolskich czasopism...Sze?? szkiców o Zag?obie i inne studia sienkiewiczowskieSzkie?ko i oko. Humanistyka w dialogu z...Szlachta — granice etniczne, wyznaniowe...Szlachta i ziemia?stwo na pograniczu kultur...Szlachta powiatu ksi?skiego za ostatnich...Szlachta województwa che?mi?skiego w latach...Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim...Szpitalnictwo ko?cielne w archidiakonacie...Sztuka i kultura wizualna IndiiSztuka Japonii. StudiaSztuka lutera?ska na ziemi che?mi?skiej...Sztuka maureta?ska i jej echa w PolsceSztuka perskaSztuka po?o?nicza dla kobiet. Kszta?cenie...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...?l?skie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych...?miech Sienkiewicza. ?miech z Sienkiewicza?redniowiecze w rozja?nieniu?redniowieczno?? w literaturze i kulturze...„?wiat jest piek?em”. Groteskowy...?wiat j?zyka polskiego oczami cudzoziemców?wiat pogranicza?wiat?a Stambu?u?wi?tych ?ycie po ?yciu. Relikwie w kulturze...Tadeusz Stachowiak. ?o?nierz Niez?omny,..."Tajemne" pa?stwo polskie w Powstaniu Styczniowym..."Tajemne" pa?stwo polskie w Powstaniu Styczniowym...Tarcze herbowe z Ko?cio?a Mariackiego w...Tarnowskie Góry. Geneza i najstarsze dzieje...Tarzan, Mato?ek i inni. Cykliczne historyjki...Teatr w ?wiadomo?ci uczniów (1985-1990)Technologie informacyjnokomunikacyjne w...Tekst ?ród?a - krytyka, interpretacjaTerapia przest?pców seksualnych. Przes?anki...Terroryzm na us?ugach ugrupowa? lewicowych...Terroryzm na us?ugach ugrupowa? lewicowych...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII...The Balkan Jews and the minority issue in...The Hanoverian Court and the Triumph of...THE IRREDUCIBLE SELF. A Consciousness —...The Myth of Narcissus and its Reception...The Neighbours of Poland in the 11th centuryTHE POLISH AND LITHUANIAN METRICA—...Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?Toru?ski cech rze?biarski i snycerka na...To?samo?? – pami?? historyczna –...Tradycje i wspó?czesno??. Ksi?ga pami?tkowa...Trudna sztuka babienia. Kultura medyczna...Turniej rycerski w Królestwie Polskim w...Twórczo?? Henryka Sienkiewicza a korespondencja...Twórczo?? Marii z ks. Czartoryskich ks....Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczo??...Tyszkiewiczowie z WakiUbiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl...Udzia? szlachty w powstaniu Bohdana Chmielnickiego...Unia lubelska 1569. Piecz?cie herbyUnia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich...Unifikacja za wszelk? cen?. Sprawy polskie...Urz?dnicy pocztowi w Królestwie Polskim...Urz?dnicy poczty Królestwa Polskiego 1815-1866....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego...Ustrój polityczny Turcji w latach 1918-1960Uwie?? s?owem czyli retoryka stosowanaW cieniu drzewa wiar. Studia nad kultur?...W kr?gu École de Paris. Malarze ?ydowscy...W kr?gu rodziny epok dawnych Dzieci?stwo W nurcie wydarze?W przededniu autonomii. W?asno?? ziemska...W s?u?bie obcych monarchów i pa?stw. Mechanizmy...W wielkim Ksi?stwie Litewskim i w WilnieWarszawa i Mazowsze, tom VWarszawa i stolice regionalne we wrze?niu...Wczesno?redniowieczny P?ockWeksylologia polska Weterani powsta? narodowych w Zak?adzie...Widziane z zewn?trz. Tom IWidziane z zewn?trz. Tom IIWiedza potoczna o sprawach publicznych....Wiejska o?wiata w Polsce w latach 1918-1939Wiersze tatrza?skieWierzenia, legenda, mit - symbolika japo?skich...Wie? w heraldyce i sfragistyce polskiejWietnam - najd?u?szy konflikt powojennego...Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym...W?adys?aw HasiorW?adys?aw St. Reymont pod znakiem "panteizmu...W?ASNYMI DROGAMI. PAMI?TNIK 1941-2008W?ochy w czasach romantyzmuW?odzimierz Dworzaczek. Studia nad dziejami...Wodziccy z Ko?cielnik. Dzieje rodzinyWojciech Dembo??cki o Lisowczykach wierszem...Wojciech Malski (ok. 1380–1454) —...Wojenny pomost. WspomnieniaWokó? znaków i symboli. Herby, piecz?cie...Wo?y? poetycki w przestrzeni kresowejWójtostwa dziedziczne w miastach Ma?opolski...Wspomnienia mojej m?odo?ciWspomnienia Wandy z Wolskich Umi?skiej (1841–1926)Wspomnienia, zapiski…Wspomnienia. Helena z hr. Tyszkiewiczów...Wspomnienia. Historia mojego ?ycia.Wspó?czesna grafika s?owacka 1957-1990Wspó?czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...Wspó?czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...W?ród córek Esculapa. Szkice z dziejów medycyny...W?ród córek Eskulapa. Szkice z dziejów...Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wiekuWybór tradycjiWyobra?enia o pa?stwie i w?adzy we wsiach...Wyobra?enie wroga w dawnych kulturach.Wyp?dzenia i co dalej? Materia?y z seminarium...WYRAZ NA USTACH ZAPOMNIANY… Polskich...Wyst?pienie polskich kator?ników na traktacie...Wyszed? z dworu. Prze?ycie i do?wiadczenie...Wzorce postrzegania rzeczywisto?ci w nauce...Wzory ornamentalne Erazma Kamyna —...Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych...Z dziejów stosunków Polski z zakonem krzy?ackim...Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga...Z Polsko-Litewskiej przesz?o?ci Studia i...„Z ziemi w?oskiej do Polski”....Zaburzenia g?osu. Badanie. Diagnozowanie....Zabytki sztuki w Polsce. ?l?skZabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zachodni wymiar kszta?towania si? wspó?czesnej...Zakon Malta?ski w PolsceZamki i dwory obronne w Polsce CentralnejZamki i przestrze? spo?eczna w Europie ?rodkowej...Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji...Zapomniani krzy?owcy. Polska wobec ruchu...Zapomniany prezydent. ?ycie i dzia?alno??...Zapo?yczenia leksykalne w sytuacji wieloj?zyczno?ci....ZAPROSZENIE DO OSMANISTYKI. TYPOLOGIA I...Zar?bowie i Na??cze a królobójstwo w Rogo?nieZarys ewolucji e-learningu. Technologie,...Zarz?dzanie kryzysowe w spo?eczno?ciach...Zawisza Czarny. Rycerz najs?awniejszy i...Zbigniew Ole?nicki i ko?ció? krakowski w...ZBIORY MATERIA?ÓW ?YCIA PUBLICZNEGO JAKO...Zbiory piecz?ci w PolsceZbiory r?kopisów w bibliotekach i muzeach...Zdalne kszta?cenie akademickie doros?ych...Zdrowie i choroba jako problem polityczny...Zes?a?cy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej...Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad...Z?odzieje, agenci, policyjni stra?nicy......Z?otnicy na ziemiach pó?nocnej Polski. Cz???...Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach...Znaki i symbole w przestrzeni publicznej Od...Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony...Zofia Holsza?ska. Studium o dworze i roli...Zygmunt Szcz?sny Feli?ski — pisarz...?ród?a archiwalne do dziejów ?ydów w Polsce?ród?a do dziejów kopalnictwa uranowego...?ród?o historyczne jako tekst kultury?e?skie zgromadzenia zakonne w Europie ?rodkowo– –Wschodniej...?o?nierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii...?ycie i obyczajowo?? ?redniowiecznego duchowie?stwa?ycie w dwóch ?wiatach. To?samo?? wspó?czesnych...?ydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej...?ydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919?ydzi oraz ich s?siedzi na Pomorzu Zachodnim...?ywot ?w. Stefana króla W?gier czyli Kronika...[Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii...

» Biuletyn

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego Biuletynu.
e-mail: 


Dotpay
Katalog
CENA: 42.00 zł

Publicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)

Ksi??ka niekonwencjonalna. Tak najbardziej lapidarnie scharakteryzowa? mo?na zastosowan? niej metodologi? oraz poznawcze wyniki analiz i interpretacji kilkudziesi?ciu pozycji ksi??kowych autorstwa 23 publicystów z okresu dwudziestolecia mi?dzywojennego. Krzysztof St?pnik potraktowa? te pozycje jako utwory, w których licz? si? nie tylko wypowiedziane tre?ci, ale i forma ich artykulacji oraz sposób prowadzenia dyskursu. Wzi?? pod uwag? ksi??ki s?u??ce celom walki i polemiki politycznej, udowadniaj?c przy tym, jak wiele perswazji, stronniczo?ci i nami?tno?ci tkwi w pozornie obiektywnych dzie?ach polityków, pedagogów, ekonomistów i literaturoznawców. Ods?oni? bogaty zasób schematów my?li i tropów polemicznych na niema?ym obszarze publicystyki, kieruj?c niekiedy ich interpretacj? w stron? PRL-u, na przyk?ad wówczas, gdy opisuje zjawisko trybutariatu politycznego. Przybli?y? zakresy i metody operowania histori? przez zwolenników i przeciwników sanacji, udowadniaj?c jak istotne znaczenie dla bie??cej walki politycznej mia?y w?tki naszej przesz?o?ci. Polecana Czytelnikowi ksi??ka ogarnia bardzo szerokie spectrum spraw politycznych, od których t?tni?a ówczesna publicystyka, a ich analiza i interpretacja ods?ania akcenty zaskakuj?cej niekiedy aktualno?ci. To pozycja godna polecenia politologom, studiuj?cym nauki spo?eczne i komentatorom politycznym oraz „statystom”, czyli potocznym znawcom polityki, a wi?c w?a?ciwie ka?demu niemal naszemu rodakowi.
   Kod QR:    Co to jest?
    Więcej informacji
wydanie I, Warszawa 2012
Format B5, s. 290
ISBN: 978-83-7187-737-3
Wydawnictwo DiG Sp.j., ul. Dankowicka 16C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel./fax: +48 22 8390838 więcej »
Opracowanie – Prekursor


x
Serwis używa ciasteczek (cookies) - plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.