Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego...120 lat recepcji „Quo vadis”...350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)Abdon Korzon pierwszy fotograf WilnaAby wpad?o w oko... O reklamie handlowej...Administracja i ?ycie codzienne w dobrach...Aegaeo-graeca. Ku problemowi greckiej ci?g?o?ci...Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii...Aforyzmy francuskieAfryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane...Ajdyn znaczy ksi??yc. Narody po?udniowej...Akademia Lubra?skiego. Organizacja szko?y...Akta sejmikowe województw pozna?skiego i...Aldines in libraries of Ukraine catalogueAleje czarówAlfred Wierusz-Kowalski 1849-1915Alternatywne nauczanie j?zyków obcych w...Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943AMERYKA?SKA KRUCJATA USA WOBEC POWSTANIA PA?STWA...Anio?y. Rysunki Cypriana NorwidaAnna ?arnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni...Anthropologie de la ville médiévaleARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANEArchitektura gotycka na MazowszuArchitektura roma?ska w PolsceArchitektura roma?ska w Polsce. BibliografiaArchitektura secesyjna w GalicjiArchitektura XIX wieku na ziemiach polskichArchiwum G?ówne Akt Dawnych w Warszawie....Archiwum polityczne Ignacego Jana Paderewskiego,...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. I...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. IV...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. IX-XArcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VI:...Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VII....Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. VIII....Arcydzie?a literatury nowogreckiej, t. XI...Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Armenia. Kultura wspó?czesna w uj?ciu antropologicznymArmia koronna w czasach Augusta IIIArt déco i lata trzydzieste w Ameryce a...Arty?ci i patrycjusze Gda?ska - Ksi??ka...Arty?ci polscy we Francji w latach 1890-1918....Arty?ci w?oscy w Polsce. XV-XVIII wiekArty?ci ?ydowscy w Warszawie 1939–1945Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczneAteizm. Próba doko?czenia projektu pod redakcj?...Autobiografia. Dziennik 1939-1944, Tadeusz...Banknoty polskie - typy i odmiany. Katalog...Barok - romantyzm – kresyBa?? – oralno?? – zagadka, Studia...Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983)....Between Tradition and Postmodernity. Polish...Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki...Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Biblioteka Strategiczna, t. 1Biskup Józef Gawlina w Zwi?zku SowieckimBitwa o prawd?. Historia zmaga? o pami??..."B?aszki. Skok cywilizacyjny lat 1867 -...B?ogos?awiony Czes?aw, patron Wroc?awia,...Bojkowszczyzna. Pogranicze czasów i przestrzeniBoles?aw ChrobryBo?szowce. Wspomnienie z dzieci?stwa na...Br?zownictwo warszawskie w XIX i XX w.,...Brytyjsko-czechos?owackie stosunki dyplomatyczne...Budowniczy z?otych mostów. Le?mian i retoryczna...Bunt Krzysztofa Kosi?skiego 1591–1593Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae...Choroba i ?mier? w perspektywie spo?ecznej...Chrystus Um?czony. Ikonografia w Polsce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Ciechanowieccy herbu D?browaClassica Orientalia. Essays Presented to...Classics and Class Greek and Latin Classics...CLASSICS AND COMMUNISM IN THEATRE Graeco-Roman...Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetière...Codzienne k?opoty, wielkie interesy i podwójna...Codzienno?? dzieci?ca opisana s?owem i obrazem....Cognitioni gestorum. Studia z dziejów ?redniowiecza...Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji...Colloquia Balkanica vol. 2. Macedonia: Land,...Colloquia Balkanica vol. 3. Bogdan Trifunovi?,...Colloquia Balkanica vol. 4. THE IMAGE...Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury...Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazyCzechy i Polska mi?dzy Wschodem i Zachodem —...Czerwonym m?otem w or?a bia?ego. Propaganda...Cz?owiek i przyroda w ?redniowieczu i we...Cz?owiek w spo?ecze?stwie ?redniowiecznymCz?owiek w spo?ecze?stwie ?redniowiecznym...Czy rewolucja mo?e by? legalna? (3 maja...Czy Sejm Czteroletni uchwali? Konstytucj?...Dawne elity. S?owo i gestDawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku.Dawne piecz?cie. Typologia — metody...De bona militum valetudine conservanda liber....Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowejDemokracja ate?ska w okresie Demostenesa....Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa...Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa...DI ESULI, MIGRANTI E ALTRI VIAGGIATORI:...Diariusz kampanii smole?skiej W?adys?awa...Diariusz podró?y po Europie w latach 1677-1678Diariusz, Aleksander D. SkorobohatyDiariusz. Cz??? trzecia: lata 1669-1673DiG_FORMULARZ_DANYCH_JEDNOSTKIDijenis Akritas. Opowie?? z kresów bizanty?skichD?utem wyci?te. Snycerstwo pó?nocnych ziem...Do granic wyobra?ni. Norymberga jako centrum...DOMENA OSTROWSKICH Z MALUSZYNA Przyk?ad...Doradztwo — poradnictwo — wsparcieDoroszenko za Sobieskiego w latach 1665–1676Do?wiadczanie ?wiata. Do?wiadczanie lekturyDo?wiadczenie pokoleniowe a perspektywa...Dowcip trwaj?cy dwa i pó? roku Obraz Nagiej...Dramat zastyg?y w drzeworycie. Historia...Dramaturgia Mariana PankowskiegoDrogi Polaków do niepodleg?o?ci. W 150...Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej...Dumy i dumki czyli prawdziwa powie??, t....Dumy i dumki czyli prawdziwa powie??, t....Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie...Dwory w Polsce. Od ?redniowiecza do wspó?czesno?ciDwór i wie? na Litwie i Bia?orusi w XIX...Dwór, plebania, rodzina ch?opska. Szkice...Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich...Dylematy kaukaskie. Problemy narodowo?ciowe...Dynamika przemian spo?ecznych i religijnych...Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec...Dyplomatyka staropolskaDyskurs kolonialny w drugiej RzeczypospolitejDzia?alno?? architektoniczna Czes?awa Przybylskiego...Dzia?alno?? publiczna biskupa w?oc?awskiego...Dzia?alno?? spo?eczna rodziny Ga??zowskich...Dziedzictwo górno?l?skiego baroku. Opactwo...Dzieje Atlasu ?l?ska 1720-1752Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej,...Dzieje Górnych ?u?yc. W?adza, spo?ecze?stwo...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy?ackiej (mi?dzy...Dzieje kartografii Nowej Marchii do ko?ca...Dzieje krytyki artystycznej i my?li o sztuceDzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania...Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 3Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 4...Dzieje Najnowsze, rok 2013, nr 2DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU D?BROWA...Dzie?o sztuki. ?ród?o ikonograficzne, czy...Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817Dziennik wojenny. 18 X 1939-19 IX 1945Dzie? chrztu i co dalej…Dzie? PuszczykaDzisiejsze PolesieEcriture/Pisanie. Materia?y z konferencji...Edukacja dzieci i m?odzie?y w polskich rodzinach...Edward Benesz i kwestia niemiecka w CzechachEdytorstwo ?róde? historycznychEfektywno?? w szkolnej nauce j?zyka obcego...Ekspansja kolonializm cywilizacjaEpoka ogniem i mieczemET HÆC FACIENDA, ET ILLA NON OMITTENDA....Etnograficzne w?drówki po obszarach antropologiiEtnos przebudzonyEuropa barbarica, Europa christiana. Studia...Europe around the year 1000Eustachy Januszkiewicz. Pami?tnikEwolucja ideowa Boles?awa Piaseckiego 1932-1956Exploring home, neighbouring and distant...FERDYNAND ksi??? RADZIWI??(1834–1926)?ycie...Filister w prozie fabularnej M?odej PolskiFilm i paradoksy wizualno?ci. Praktykowanie...Filologia – Filozofia – Retoryka Wprowadzenie...FORMACJE ZBROJNE SAMORZ?DU SZLACHECKIEGO...Forum Artis Rhetoricae Nr 1 (40) stycze?-marzec,...Forum Artis Rhetoricae Nr 2 (57) kwiecie?–czerwiec...FORUM ARTIS RHETORICAE. RETORYKA i MANIPULACJA....Francis Bacon. Metamorfozy ObrazuFrancuski modlitewnik Jana ZamoyskiegoFrench image of the peoples inhabiting illyrian...Galicja a powstanie stycznioweGalicjanie — zes?a?cy po powstaniu...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Genera? broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA...Genera? Lucjan ?eligowski 1865-1947. Dzia?alno??...Geografia historyczna Polski w ?redniowieczu....Geografia Historyczna. Zarys ProblematykiGiovinezza. M?odzie? i mit m?odo?ci w faszystowskich...G?osy tradycjiGospodarka, spo?ecze?stwo, kultura w dziejach...Go?ci?cami Kanady na tropach polskiej kultury.Gotycka architektura katedry ?w. Jana w...Grafika polska XVIII wieku. Rytownicy polscy...Granice j?zyka. Samookre?lenia Polaków na...Grodzie?skie kroniki klasztorne XVII i XVIII...Halszka z Ostroga. Mi?dzy faktami a mitamiHayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna...Helena z Wolskich Krukowiecka Dziennik...HENRYK SIENKIEWICZ W LITERATURZE I KRYTYCE...HENRYK SIENKIEWICZ. J?ZYK — SEMANTYKA....Henryk Weyssenhoff (1859-1922). Zapomniany...Heraldyka miast wielkopolskich do ko?ca...Herbarz rycerstwa polskiego XVI w.Herbarz szlachty ?mudzkiej Tom IIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IIIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom V Herbarz szlachty ?mudzkiej Tom VIHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IHerbarz szlachty ?mudzkiej Tom IVHerbert. Poetyka, warto?ci i kontekstyHerby i tytu?y. Piecz?? szlachecka w ksi?stwie...Herby miast ma?opolskich do ko?ca XVIII...Hieroglifem pisane dzieje... Staro?ytny...HIERONIM FLORIAN ks. RADZIWI?? (1715–1760)...HISTORIA KARTOGRAFII ZIEM POLSKICH DO KO?CA...Historia literatury nowogreckiejHistoria Litwy. Dwug?os polsko-litewski Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego...Historia spo?eczna pó?nego ?redniowiecza....Historia ?l?ska do 1763 r.Historie o MieleszkachHistorie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku, Tom 4 Anna...Historycy i politycy. Polityka pami?ci III...Historyczna paralela Hiszpanii z Polsk?....Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze...Humanistyka krajowa w kontek?cie ?wiatowym....Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu...Ignacy Krasicki. Nowe spojrzeniaIkony i obrazyIMAGINE THERE WERE NO HUMANITIES... Transdisciplinary...Imperium i nostalgia. „Styl pó?ny”...In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca...IN VIAGGIO: INCONTRI, PERCEZIONI E RIFLESSIONI...Inskrypcje na zabytkach Rugii do ko?ca XVIII...Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków...Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów...Inwentarz r?kopisów Biblioteki Pozna?skiego...Inwentarze Pa?acu w Nieborowie 1694-1939Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna...Italipolis 6. Relazioni trans(n)azionali....ITALIPOLIS VOLUME 4, A 40 ANNI DALLA LEGGE...Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 —...Jakub Kazmierz Rubinkowski. Dziejopis i...JAKUCKIE PRACE WAC?AWA SIEROSZEWSKIEGO I...Jan Witort O syberyjskim zes?aniu i rusyfikacji...Jerzy ksi??? Zbaraski 1574–1631. Szkic...Jerzy Skowronek - historyk wieku XIX - Ksi??ka...Jewish artists and Central - Eastern Europe....J?zyk mieszka?ców wsi Bujwidze na Wile?szczy?nieJ?zyk polski na KresachJózef Kajetan Janowski (1832-1914)Po powstaniu...JÓZEF PI?SUDSKI ?ród?a z lat 1914–1918...Józef Pi?sudski ?ród?a z lat 1914–1918 w...Józef Szymanowski. PoezjeJulian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk,...Kalendarze staropolskieKancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego...Kancelaria Urz?du Wojewódzkiego Pomorskiego...Kancelaria wojewódzkich urz?dów administracji...Kariera Cienia NieuchronnegoKariera rodziny Kurozw?ckich w XIV wieku....Karoli?scy pokutnicy i polskie ?redniowieczne...Kasztelania ?agowskaKasztelania tarskaKat i jego warsztat pracy na ?l?sku, Górnych...Katalog architektury roma?skiej w PolsceKatalog piecz?ci z ziem ukrai?skich ze zbiorów...Katalog r?kopisów Biblioteki Polskiej w...Katalog starych druków biblioteki Papieskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830Kazimierz Pu?aski w polskiej i ameryka?skiej...KAZNODZIEJSTWO ?REDNIOWIECZNE — POLSKA...Kitki. Dwa wczesno?elazne cmentarzyska cia?opalne...Klasztor bernardy?ski w spo?ecze?stwie polskim...Klasztor w ko?ciele ?redniowiecznym i nowo?ytnymKlasztor w pa?stwie ?redniowiecznym i nowo?ytnym...Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwi?ski...Kobiece kr?gi korespondencyjneKobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX...Kobieta i ma??e?stwo. Spo?eczno-kulturowe...Kobieta i m??czyzna jedna przestrze? —...Kobieta i pracaKobieta i rewolucja obyczajowa. Spo?eczno-kulturowe...Kobiety na Kresach na prze?omie XIX i XX...KOBIETY W SIECI, SIE? KOBIET. J?ZYK A BUDOWANIE...Kolory i struktury ?redniowieczaKomedia sublimacji. Granica wspó?czesno?ci...Komedia sublimacji. Granica wspó?czesno?ci...Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939-1945Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycjeKonfiskaty warszawskich zbiorów publicznych...Konopaccy herbu Odwaga — dzieje pomorskiej...Korea w twórczo?ci Wac?awa SieroszewskiegoKorepetycje w cyfrowym ?wiecie - analiza...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja El?biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja i gazetki r?kopi?mienne J?drzeja..."Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik...Kostium francuski a architektura rezydencjonalna...KOSTIUMOLOGIA POLSKA JAKO NAUKA POMOCNICZA...Ko?cio?y chrze?cija?skie na PodoluKo?ció? a Narodowa Demokracja w Królestwie...Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii....Kronika Namys?owa autorstwa Johannesa Frobena...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika Warszawy, rok 2000, nr 1-2 (111-112)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 3-4 (113-114)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 5 (115)Ksi??? Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia...Ksi??? Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846)Ksi??? W?adys?aw Opolczyk. Fundator klasztoru...Ksi???cy mecenat artystyczny na ?l?sku u...Ksi???ta Urz?dnicy Z?oczy?cyKsi???ta, piecz?cie i w?adza. Studium ze...Ksi??ki religijne i quasi-religijne z wadowickich...Kszta?t dla chaosu Twórczo?? Romualda Gutta..."Kto królem b?dzie, czy Polak i który?"...Kult ?wi?tych i idea? ?wi?to?ci w ?redniowieczu....Kultura a rewolucja: publicystyka z lat...Kultura medyczna islamuKultura parlamentarna epoki staropolskiej,...Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedycznyKwestia s?owacka w Czechos?owacji w latach...Kwestia s?owacka w Czechos?owacji w latach...Latinitas Hungarica. ?acina w kulturze w?gierskiejLeksyka prawnicza w polskich zapiskach s?dowych...Leksykon w?ókiennictwa. Surowce i barwniki....Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Lektury m?odopolskieLeszek Prorok - cz?owiek i twórca - Ksi??ka...Lex est Rex in Polonia et in Lithuania......L?k w kulturze spo?ecze?stwa polskiego w...Listy do ?ony Zofii z Wa?kowiczów (1942-1944)LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM I KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM II KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM IV KORESPONDENCJA...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM III KORESPONDENCJA SZCZ?SNEGO...LISTY HETMA?SKIE RODU POTOCKICH TOM VKORESPONDENCJA...Literacki pejza? Sycylii. Leonardo Sciascia,...Literatura i ró?norodno??. Kresy i pogranicza,...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 1:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 2:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 4:...Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnejLojalizm czy realizm? Polacy wobec w?adzy...Lucyna ?wierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalnaLudno?? ?ydowska w Warszawie w latach 1939-1943....Ludwik XVI — Stanis?aw August. Propagandowe...Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926)....Ludzie i krasnoludki — powinowactwa...Ludzie starzy i staro?? na ziemiach polskich...Ludzie starzy i staro?? na ziemiach polskich...Ludzie tundry. To?samo?? i granice etniczne...Ludzie, Ko?ció?, wierzenia. Studia z dziejów...Lustracja województwa ruskiego, podolskiego...?acina jako j?zyk elit?acina na ?awie oskar?onychMalarstwo gotyckie w Polsce. Dzieje Sztuki...Malarstwo polskie XIX wiekuMa?y ?wiat wokó? wulkanu. Tradycyjne normy...Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista...Mariawici i mariawityzm - narodziny i pierwsze...Materia?y do bibliografii s?owotwórstwa...Materia?y do biografii, genealogii i heraldyki...Materia?y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty...Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje...Meble gda?skie od XVI do XIX wiekuMedia i dyplomacja. „Gazette de France”...Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych...Medycyna i religia Tom 1Medycyna i Religia Tom 2Medycyna i Religia Tom 3Medycyna w historii i kulturzeMetody wspomagaj?ce rozwój mowy w ró?nych...Metryka Litewska. Ksi?ga wpisów nr 131Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...M??owie stanu, awanturnicy czy zdrajcy?...Miasta ApokalipsyMicha? Szymon Karski. Pami?tnikiMicha? Tyszkiewicz (1857–1930). Cz?owiek...Micha?owscy herbu Jasie?czyk od drugiej...Mieczys?aw G?barowicz (1893-1984)Miejsce Po?udniowej Afryki w kszta?towaniu...Mi?dzy absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta...Mi?dzy form? a znaczeniem. Studia z ikonografii...MI?DZY IRREDENT? A KOLABORACJ?. Postawy...Mi?dzy Jerozolim? a ?ukowem. Zakony krzy?owe...Mi?dzy katedr? a ratuszem. Polityczne uwarunkowania...„Mi?dzy ?acnowierno?ci? i niewierno?ci?”....Mi?dzy obron? wolno?ci a napraw? pa?stwa....Mi?dzy O?wieceniem i Romantyzmem. Kultura...Mi?dzy salonem a jarmarkiem. ?ycie muzyczne...Mi?dzy tekstem a znakiem. Prace ofiarowane...Miko?aj Nowosilcow (1762-1838). Portret...Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce...MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XXVII...MISZNA MOED (?WI?TO)MISZNA Naszim (Kobiety)MISZNA ZERAIM (NASIONA)Mittelalterlichkeit in der Unterhaltungsliteratur...Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko...Mity skandynawskieM?odzie? wiejska na ziemiach Polski centralnej...Model cz?owieka w polskim pi?miennictwie...Modernizacja struktur w?adzy w warunkach...Moje spostrze?enia o Rosji SowieckiejMonastica Polonorum. Fontes et Studia. Tom...Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne...Monety, piecz?cie i herby w systemie symboli...M?ciwoj II (1224–1294) ksi??? wschodniopomorski...Muzyka w obrazach Jacka MalczewskiegoMuzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii...My i wy. Spory o charakter racjonalno?ci..."My prawdziwi górno?l?zacy..." Studium etnologiczneNa gardle karanie. Kara ?mierci w ?redniowiecznej...Na ?asce losu. Wspomnienia z lat 1939-1999Na nieznane losy. Pomi?dzy O?o?cem a Jadryniem....Na pograniczu "nowej Europy". Polsko -...Na prawie polskim i niemieckim. Kszta?towanie...Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimo??...Nad z?oto dro?sze. Skarby Biblioteki Narodowej„Najbli?sze narody”. Stosunki...„Najbli?sze narody”. Stosunki...Najstarsze kujawskie ksi?gi ziemskie (1397-1408)....Najstarszy opis (1698r.) wyposa?enia ko?cio?a...NARAJANA GURU DZIE?A WYBRANENarodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze...Nauka i spo?ecze?stwo w stulecie szczególnej...Nauka w kontek?cie wzorców kulturyNauki pomocnicze historii. Teoria, metody...Nazwy wodne dorzecza Warty od ?róde? do...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...„Nie masz bó?nicy powszechnej”....Nie tylko peleryna. Moda okresu M?odej Polski...Nie tylko salon. Wspólnotowe formy ?ycia...Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie...Niemiecka medycyna romantycznaNiemieckie s?u?by wywiadowczo-informacyjne..."Niesie mnie rzeka smutku..." Korespondencja...Niew?asne lektury. Od pisarstwa w j?zyku...Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów,...No?niki pami?ci historycznejNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. 3O kszta?t zjednoczonego Królestwa. Niemieckie...O nazwach wodnych w PolsceO nowy kszta?t Rzeczypospolitej. Kryzys...O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane...O polskim hetmanie XVII wieku Miko?aju...O sztuce gruzi?skiej czasów królowej Tamary....Obawy i nadzieje. Klasztor Karmelitów Bosych...OBJECT IN TRADITIONAL MODERN GREEK DANCE. RECOGNITIONS,...Oblicza orientalizmuObraz obecnego stanu PolskiObraz Polski i Polaków w pismach Eneasza...Obraz Zwi?zku Sowieckiego w uj?ciu polskiej...Obrz?d, teatr, ceremonia? w dawnych kulturachObszary i konteksty literaturyObyczaj rycerski w Polsce pó?no?redniowiecznej...Ochrona i Konserwacja Zabytków, nr. 1-9...Ochrona Zabytków, rok 1997, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 1998, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 2000, na CD-ROMOczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy...Od fatalnej peryferyjno?ci do centrum integruj?cej...Od genealogii do historii spo?ecznejOD TRAKTATU KALISKIEGO DO POKOJU OLIWSKIEGO....Od Zjazdu w ?odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans...Odmie?cy. Antropologiczne studium dewiacji„Odnale?? nasze prawdziwe ?cie?ki”....Odnowa i trwanie. Klasztor Karmelitów Bosych...Odrodzenie czynu niepodleg?o?ciowego przez...Ogrody króla Stanis?awa Leszczy?skiego w...Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia...Opera minora selecta, Józef Szyma?skiOpisy miast Kujaw Wschodnich z 1860 r. (Gubernia...Opowiadania o kraw?dzi epok i czasów Johna...Orbis Polonus. Studia z historii sztuki...Ordynacja Tyszkiewiczowska na ZatroczuOrganon sztuki uzdrawianiaOrze? Bia?y - herb pa?stwa polskiegoORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...ORZE? BIA?Y?ród?a do historii herbu pa?stwa...Ostatni sekret Stuartów. Dzieci Karoliny...Ostmitteleuropa im. 14.-17. Jahrhundert...O?wiata mariawitów w latach 1906-1935Paleografia ruskaPami?tnik Emila DybowskiegoPami?tnik dzieje Polski zawieraj?cy (1648-1679)Pami?tnik towarzysza chor?gwi pancernejPami?tnik warszawskiej pensjonarkiPami?tnik wielkiej wojny pó?nocnejPami?tnik z lat 1862-1911Pami?tniki Filipa, Micha?a i Teodora Obuchowiczów...Pami?tniki Genera?a Broni Lucjana ?eligowskiegoPami?tniki, bp Piotr Ma?kowskiPANORAMA INDYJSKA WE WROC?AWIUPanorama lojalno?ci. Prusy Ksi???ce i Prusy...Pa?stwo a Ko?ció? katolicki w województwie...Pa?stwo w pa?stwie. Autonomia narodowo-kulturalna...Partnerstwo dla przysz?o?ci. Szkice o polityce...Pasterze reniferów mongolskiej tajgiPatron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej...Pawe? Tetera, hetman Ukrainy prawobrze?nej...Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej...Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce...Pewna historia. Czy Alfred Potocki uratowa?,...Piecz?cie cechów na ziemiach ksi?stwa g?ogowskiego...Piecz?cie herbowe. Herby na piecz?ciachPiecz?cie królów i królowych Polski. Tabularium...Piecz?cie miast Wielkiego Ksi?stwa LitewskiegoPiecz?cie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan...Pierwsze narody. Spo?eczno?ci rdzenne i...Pieskie sprawy czyli listy Jana Aleksandra...Pióro w w?t?ych d?oniach. O twórczo?ci kobiet...Pióro w w?t?ych d?oniach. O twórczo?ci kobiet...Pióro w w?t?ych d?oniach. Tom III Ró?norodno?? (od...Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI...Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795...Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a to?samo??...Pochodzenie spo?eczne, kwalifikacje i przebieg...Pocz?tki architektury sakralnej w Polsce...Pocz?tki Warszawy. Spojrzenie po 700 latachPoddany i obywatel. Stowarzyszenia spo?eczne...Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzyPodole i Wo?y?. Szkice etnograficznePodró?e edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego....Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie MickiewiczaPoezja a sztuki pi?kne. O ?wiadomo?ci estetycznej...Pogranicza Bia?orusi w perspektywie interdyscyplinarnejPojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji....Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki...Polacy i ich s?siedzi w Europie ?rodkowej Zwi?zki...Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i...Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...Polityka w?adz komunistycznych w Polsce...Polityka w?adz pa?stwowych w Polsce wobec...POLONIKA W ARCHIWUM PARLAMENTU W WIEDNIU....POLSCY ARTY?CI PLASTYCY W KANADZIE 1939–1989Polska bi?uteria artystyczna z lat 1945-1950...Polska heraldyka ko?cielna. Stan i perspektywy...Polska i Europa w ?redniowieczu. Przemiany...Polska kancelaria królewska. Mi?dzy w?adz?...Polska kancelaria królewska. Mi?dzy w?adz?...Polska Roma. Tradycja i nowoczesno??Polski projekt. O?wiecenie w I RzeczpospolitejPolski wachlarz malowany 1850-1914Polskie dziewi?tnastowieczne pami?tniki...Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiejPOLSKIE MODLITEWNIKI RÓ?NYCH WYZNA? XIX...POLSKIE MODLITEWNIKI RÓ?NYCH WYZNA? XIX...Polskie sgraffita renesansowePolskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku...POLSKO-W?OSKIE KONTAKTY KULTURALNE W LATACH...Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka...Pora oczekiwaniaPory rokuPo?ród chaosu. Antropologiczne refleksje...Potworowscy. Kronika rodzinnaPowstanie styczniowe Motywy. Walka. DziedzictwoPraktyka w?adz Polski i ZSRS w post?powaniu...Prasa Ksi?stwa Warszawskiego"Prawdziwa cnota krytyk si? nie boi..."...PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons...Précis de l'histoire de la Pologne depuis...Prenumerata - "Dzieje Najnowsze", rocznik...Prenumerata - "Przegl?d Historyczny", rocznik...Principes de description des verres anciens...Problemy opracowania zasobu Archiwów ...Procesy „staro?ci?skie” w województwie...Procesy archiwotwórcze akt miejskich na...Propozycja dla Polski: TRZE?WO??. Studium...Protoko?y Rady Narodowej Centralnej we Lwowie...Protopla?ci ksi???t Radziwi??ów. Dzieje...Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym...Prusy a handel sol? w Rzeczpospolitej w...Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O...Przedmioty w tradycyjnym ta?cu greckim....Przedpiekle s?awy. Rzecz o ChopiniePrzegl?d Historyczny 4/2020Przegl?d Historyczny, rok 2012, nr 1Przegl?d Historyczny, rok 2013, nr 1Przemys?. Król PolskiPrzestrze? religijna Europy ?rodkowo-Wschodniej...Prze?ladowania i masowa zag?ada Romów podczas...Przygody i podró?e Polaka po kresach Zwi?zku...Przyjaciele wolno?ci Kongres Wolno?ci Kultury...Przyjemno?? w kulturze epoki rozumuPsychopedagogiczne konteksty wykonywania...Ptak umar?ychPTHER_FORMULARZPublicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)Publiczne, prywatne, intymne w kulturze...Radziwi??owie w s?u?bie MarsaRAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza S?owackiego....Rawicze Gutkowscy z GutkowicREGAINING THE PAST. YUGOSLAV LEGACY IN THE..."Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego,...Regiony, granice, rubie?e. Tom w darze dla...Rejestr warszawskiej ludno?ci wyznania ewangelicko-augsburskiego...Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty...Relacje artystyczne i kulturalne mi?dzy...Relacje lekarz — pacjent w aspekcie...Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej...Religijno?? chrze?cijan obrz?dku wschodniego...Religijno?? na pograniczach. Eseje apokryficzneRelikwiarze puszkowe w PolsceRepublika Czeska 1918-2013Restrukturyzacja przedsi?biorstw w procesie...Restrukturyzacja przedsi?biorstw w procesie...Retoryka - narz?dzie w twórczej komunikacji....Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu...Retoryka. Historia, teoria, praktyka.Retoryka. Od renesansu do wspó?czesno?ci...Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Mi?dzy...Rex et patria. Temat w?adcy, narodu i ojczyzny...Reymont i inniRhetorica regina artis scientiaequeRocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,...Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy...Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska...Rodzina - prywatno?? - intymno??. Dzieje...Rodzina bur?uazji warszawskiej i jej obyczaj....Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i...Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach...Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewie?stwo...Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce,...Rok 1000. Milenijna podró? transkontynentalnaRok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich...Rola historyczna Kozactwa do?skiego w walce...Rosyjska cyberstrategiaRosyjska cyberstrategia - oprawa mi?kkaRozwój przemys?u ci??kiego w Królestwie...Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w...Równi do równych. Kijowska reprezentacja...Ruch narodowo-niepodleg?o?ciowy w Galicji...Rycerstwo ziemi choszcze?skiej XIII-XVI...Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy...Rycerz i jego konie, tom IIIRycerz w he?mie, w zbroi i z tarcz?, tom...Rycerz z broni? zaczepn?, tom IIRyciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach...Rymowane zamki. Tematy architektoniczne...Rys. Z dziejów ekslibrisu wroc?awskiegoRysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich...Rz?d RP na obczy?nie wobec wydarze? w kraju...Rz?dy bez ziemi. Struktury w?adzy na uchod?stwieRzeczpospolita pa?stwem wielu narodowo?ci...Rze?ba gda?ska prze?omu XIV i XV wiekuRze?ba hinduistyczna w Mathurze od II do...Rze?ba polska prze?omu XIX i XX w.Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dzi?Sacrum poga?skie - Sacrum chrze?cija?skie....Sacrum poga?skie - Sacrum chrze?cija?skie....Samuel Pufendorf, Siedem ksi?g o czynach...S?siedztwo w obliczu konfliktu. Relacje...Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum...Seweryn Römer Wspomnienia spisane w 1863...Sfragistyka pa?stwowa i samorz?dowa II Rzeczypospolitej...Siedziba ziemia?ska Korabitów Ostrowskich...Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologicznySienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeumSienkiewicz z innej stronySi?gnij po sukces w sprzeda?y. Poradnik...Sigilla regum et reginarum Poloniae. Piecz?cie...Signs of Exclusion? Monsters from Classical...SKANDAL W KULTURZE EUROPEJSKIEJ I AMERYKA?SKIEJ...Skandal w tekstach kultury. tom IISkarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety...Skryte oblicze systemu komunistycznego....S?ownictwo kresowe. Studia i materia?yS?ownictwo polszczyzny gwarowej na LitwieS?ownik geograficzny Królestwa Polskiego...S?ownik patronów ulic WarszawyS?u?ba domowa w miastach na ziemiach polskich...S?u?ba rekrutów Królestwa Polskiego w armii...Solidarno?? – S?jūdis: pocz?tek...Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach...Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spisek Micha?a Chro?ci?skiego. Opisanie...Spisy dóbr ziemskich ksi?stwa g?ogowskiego...Spo?ecze?stwo a wojsko. Spo?ecze?stwo staropolskie....Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej, tom...Spo?ecze?stwo polskie w ?wietle raportów...Spo?ecze?stwo realne i idealne w "Opowie?ciach...Spo?ecze?stwo w dobie przemian. Wiek XIX...SPONDE, CONFINI, TRINCEE: L’ITALIA...Stadniccy herbu Szreniawa z NawojowejSTAN CH?OPSKI W KSI?STWIE WARSZAWSKIM W...Stanis?aw Komornicki. Biografia niezwyk?ego...Stanis?aw Kot, 1885-1975. Biografia politycznaStany Zjednoczone a Europa ?rodkowo-Wschodnia...Staropolska literatura dewocyjnaStaropolskie kompendia wiedzySTAROSTOWIE NIEGRODOWI W KORONIE 1565–1795 (Materia?y...Staro?ytna Grecja okresu archaicznego i...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stereotypy i wzorce m?sko?ci w ró?nych kulturach...Sto lat t?sknoty. Historia Polaków w HolandiiStolica ?wiata. Studia z dziejów kulturalnego...Stosunki mi?dzywyznaniowe w Europie ?rodkowej...Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgi?...Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie...Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu,...Strajki w Polsce w XX wiekuStudia i materia?y do dziejów Pa?uk, t....Studia z Dziejów ?redniowiecza, nr 19Studia z dziejów Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego...Studia ?ród?oznawcze LIX (2021)Sumariusz ksi?g Metryki Koronnej, tom VI,...Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria Nowa....Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA....Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa....Syberia w ?yciu i pami?ci Gieysztorów -...Symbolika religijna i ko?cielna w herbach...Symbolika wolnomularska w za?o?eniu pa?acowo–ogrodowym...Szata graficzna m?odopolskich czasopism...Sze?? szkiców o Zag?obie i inne studia sienkiewiczowskieSzkie?ko i oko. Humanistyka w dialogu z...Szlachta — granice etniczne, wyznaniowe...Szlachta i ziemia?stwo na pograniczu kultur...Szlachta powiatu ksi?skiego za ostatnich...Szlachta województwa che?mi?skiego w latach...Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim...Szpitalnictwo ko?cielne w archidiakonacie...Sztuka i kultura wizualna IndiiSztuka Japonii. StudiaSztuka lutera?ska na ziemi che?mi?skiej...Sztuka maureta?ska i jej echa w PolsceSztuka perskaSztuka po?o?nicza dla kobiet. Kszta?cenie...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...?l?skie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych...?miech Sienkiewicza. ?miech z Sienkiewicza?redniowiecze w rozja?nieniu?redniowieczno?? w literaturze i kulturze...„?wiat jest piek?em”. Groteskowy...?wiat j?zyka polskiego oczami cudzoziemców?wiat pogranicza?wiat?a Stambu?u?wi?tych ?ycie po ?yciu. Relikwie w kulturze...Tadeusz Stachowiak. ?o?nierz Niez?omny,..."Tajemne" pa?stwo polskie w Powstaniu Styczniowym..."Tajemne" pa?stwo polskie w Powstaniu Styczniowym...Tarcze herbowe z Ko?cio?a Mariackiego w...Tarnowskie Góry. Geneza i najstarsze dzieje...Tarzan, Mato?ek i inni. Cykliczne historyjki...Teatr w ?wiadomo?ci uczniów (1985-1990)Technologie informacyjnokomunikacyjne w...Tekst ?ród?a - krytyka, interpretacjaTerapia przest?pców seksualnych. Przes?anki...Terroryzm na us?ugach ugrupowa? lewicowych...Terroryzm na us?ugach ugrupowa? lewicowych...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII...The Balkan Jews and the minority issue in...The Hanoverian Court and the Triumph of...THE IRREDUCIBLE SELF. A Consciousness —...The Myth of Narcissus and its Reception...The Neighbours of Poland in the 11th centuryTHE POLISH AND LITHUANIAN METRICA—...Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?Toru?ski cech rze?biarski i snycerka na...To?samo?? – pami?? historyczna –...Tradycje i wspó?czesno??. Ksi?ga pami?tkowa...Trudna sztuka babienia. Kultura medyczna...Turniej rycerski w Królestwie Polskim w...Twórczo?? Henryka Sienkiewicza a korespondencja...Twórczo?? Marii z ks. Czartoryskich ks....Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczo??...Tyszkiewiczowie z WakiUbiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl...Udzia? szlachty w powstaniu Bohdana Chmielnickiego...Unia lubelska 1569. Piecz?cie herbyUnia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich...Unifikacja za wszelk? cen?. Sprawy polskie...Urz?dnicy pocztowi w Królestwie Polskim...Urz?dnicy poczty Królestwa Polskiego 1815-1866....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego....Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego...Ustrój polityczny Turcji w latach 1918-1960Uwie?? s?owem czyli retoryka stosowanaW cieniu drzewa wiar. Studia nad kultur?...W kr?gu École de Paris. Malarze ?ydowscy...W kr?gu rodziny epok dawnych Dzieci?stwo W nurcie wydarze?W przededniu autonomii. W?asno?? ziemska...W s?u?bie obcych monarchów i pa?stw. Mechanizmy...W wielkim Ksi?stwie Litewskim i w WilnieWarszawa i Mazowsze, tom VWarszawa i stolice regionalne we wrze?niu...Wczesno?redniowieczny P?ockWeksylologia polska Weterani powsta? narodowych w Zak?adzie...Widziane z zewn?trz. Tom IWidziane z zewn?trz. Tom IIWiedza potoczna o sprawach publicznych....Wiejska o?wiata w Polsce w latach 1918-1939Wiersze tatrza?skieWierzenia, legenda, mit - symbolika japo?skich...Wie? w heraldyce i sfragistyce polskiejWietnam - najd?u?szy konflikt powojennego...Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym...W?adys?aw HasiorW?adys?aw St. Reymont pod znakiem "panteizmu...W?ASNYMI DROGAMI. PAMI?TNIK 1941-2008W?ochy w czasach romantyzmuW?odzimierz Dworzaczek. Studia nad dziejami...Wodziccy z Ko?cielnik. Dzieje rodzinyWojciech Dembo??cki o Lisowczykach wierszem...Wojciech Malski (ok. 1380–1454) —...Wojenny pomost. WspomnieniaWokó? znaków i symboli. Herby, piecz?cie...Wo?y? poetycki w przestrzeni kresowejWójtostwa dziedziczne w miastach Ma?opolski...Wspomnienia mojej m?odo?ciWspomnienia Wandy z Wolskich Umi?skiej (1841–1926)Wspomnienia, zapiski…Wspomnienia. Helena z hr. Tyszkiewiczów...Wspomnienia. Historia mojego ?ycia.Wspó?czesna grafika s?owacka 1957-1990Wspó?czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...Wspó?czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...W?ród córek Esculapa. Szkice z dziejów medycyny...W?ród córek Eskulapa. Szkice z dziejów...Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wiekuWybór tradycjiWyobra?enia o pa?stwie i w?adzy we wsiach...Wyobra?enie wroga w dawnych kulturach.Wyp?dzenia i co dalej? Materia?y z seminarium...WYRAZ NA USTACH ZAPOMNIANY… Polskich...Wyst?pienie polskich kator?ników na traktacie...Wyszed? z dworu. Prze?ycie i do?wiadczenie...Wzorce postrzegania rzeczywisto?ci w nauce...Wzory ornamentalne Erazma Kamyna —...Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych...Z dziejów stosunków Polski z zakonem krzy?ackim...Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga...Z Polsko-Litewskiej przesz?o?ci Studia i...„Z ziemi w?oskiej do Polski”....Zaburzenia g?osu. Badanie. Diagnozowanie....Zabytki sztuki w Polsce. ?l?skZabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zachodni wymiar kszta?towania si? wspó?czesnej...Zakon Malta?ski w PolsceZamki i dwory obronne w Polsce CentralnejZamki i przestrze? spo?eczna w Europie ?rodkowej...Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji...Zapomniani krzy?owcy. Polska wobec ruchu...Zapomniany prezydent. ?ycie i dzia?alno??...Zapo?yczenia leksykalne w sytuacji wieloj?zyczno?ci....ZAPROSZENIE DO OSMANISTYKI. TYPOLOGIA I...Zar?bowie i Na??cze a królobójstwo w Rogo?nieZarys ewolucji e-learningu. Technologie,...Zarz?dzanie kryzysowe w spo?eczno?ciach...Zawisza Czarny. Rycerz najs?awniejszy i...Zbigniew Ole?nicki i ko?ció? krakowski w...ZBIORY MATERIA?ÓW ?YCIA PUBLICZNEGO JAKO...Zbiory piecz?ci w PolsceZbiory r?kopisów w bibliotekach i muzeach...Zdalne kszta?cenie akademickie doros?ych...Zdrowie i choroba jako problem polityczny...Zes?a?cy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej...Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S?ownik biograficzny....Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad...Z?odzieje, agenci, policyjni stra?nicy......Z?otnicy na ziemiach pó?nocnej Polski. Cz???...Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach...Znaki i symbole w przestrzeni publicznej Od...Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony...Zofia Holsza?ska. Studium o dworze i roli...Zygmunt Szcz?sny Feli?ski — pisarz...?ród?a archiwalne do dziejów ?ydów w Polsce?ród?a do dziejów kopalnictwa uranowego...?ród?o historyczne jako tekst kultury?e?skie zgromadzenia zakonne w Europie ?rodkowo– –Wschodniej...?o?nierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii...?ycie i obyczajowo?? ?redniowiecznego duchowie?stwa?ycie w dwóch ?wiatach. To?samo?? wspó?czesnych...?ydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej...?ydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919?ydzi oraz ich s?siedzi na Pomorzu Zachodnim...?ywot ?w. Stefana króla W?gier czyli Kronika...[Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii...

» Biuletyn

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego Biuletynu.
e-mail: 


Dotpay
Aktualności
26-5-2022

?.p. prof. Barbara Treli?ska

Z wielkim ?alem ?egnamy dzisiaj zmar?? 20 V 2022 r. ?p. prof. Barbar? Treli?sk?. Wiele lat znajomo?ci i przyja?ni z Pani? Profesor, oddanej naukom pomocniczym historii, a tak?e innym obszarom ars historica, przerwa?a ?mier?! Na zawsze pozostanie w pami?ci, a jej prace, które ci?gle znajduj?c si? "pod r?k?" b?da nam przypomina? spotkania i rozmowy. Jeszcze tak niedawno wr?czali?my Jej ksi?g? pami?tkow? Mi?dzy tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Treli?skiej w siedemdziesi?t? rocznic? urodzin... Pisz? te s?owa po?egnania w chwili gdy odbywa si? pogrzeb w ko?ciele pw. ?wi?tej Trójcy w S?upi (powiat j?drzejowski), niestety nie mog? tam byc osobi?cie, ale zostanie Ona na zawsze w mojej pami?ci S?awomir Górzy?ski

31-12-2021

Zmar?a Profesor Wiktoria ?liwowska

Z wielkim ?alem i smutkiem informujemy, ?e zmar?a wybitna badaczka dziejów XIX wieku, Profesor Wiktoria ?liwowska. Nale?a?a do wybitnych badaczy dziejów Polski i Polaków w dobie zaborów. Wydawnictwo DiG mia?o zaszczyt opublikowa? kilka jej ciesz?cych sie ogromn? popularno?ci? prac. W zmar?ej tracimy wielkiego historyka! Cze?? Jej pami?ci.
Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG
dr hab. S?awomir Górzy?ski

Punktacja czasopism

Wydawnictwo DiG publikuje kilka czasopism naukowych. Podczas ostatniej ewaluacji (1 XII 2021) cztery z nich zosta?y dostrze?one i wszystkie osi?gn??y wy?sz? punktacj? ni? by?a dotychczasowo. Obecnie "Przegl?d Historyczny" ma 100 pkt, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" 40 pkt. a Forum Artis Rhetoricae i Miscellanea Historico-Archivistica po 20 pkt.

25-11-2021

Targi Ksi??ki Historycznej

ZAPRASZAMY NA TARGI KSI?ZKI HISTORYCZNEJ
od dzisiaj (25 XI) do niedzieli w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbywaj? si? Targi Ksi??ki Historycznej, zapraszamy do naszego stoiska!

22-9-2021

Bezpiecze?stwo strony DiG.PL

Szanowni Pa?stwo
W zwiazku z pytaniami odnosz?cymi si? do bezpiecze?stwa strony
dig.pl

pragn? poinformowa?, ?e strona jest opatrzona certyfikatem ssl. W przypadku problemów wyst?puj?cych z brakiem informacji o bezpiecze?stwie strony jedynym pewnym sposobem wymuszenia po??czenia szyfrowanego jest wpisanie (b?d? klikni?cie na poni?szy link)
https://dig.pl

do paska adresu. Za utrudnienia wynikaj?ce z coraz bardziej komplikowanych przez dostarczycieli us?ug internetowych us?ug mog? jedynie przeprosi?, nie maj?c na to wp?ywu. Certyfikat ssl zosta? przez Wydawnictwo DiG wykupiony, strona powinna by? bezpieczna, niestety zaczynamy jako u?ytkownicy internetu zajmowa? si? sprawami pobocznymi, zamiast merytorycznymi. Z powa?aniem
dr hab. S?awomir Górzy?ski
Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG

Szanowni Pa?stwo hakerzy podszywaj?c si? pod Wydawnictwo DiG, a tak?e pracowników Wydawnictwa DiG, próbuj? wy?udzi? pieni?dze, albo wysy?aj? informacje, które mog? wprowadzi? w b??d naszych PT Czytelników. Wydawnictwo DiG nie wprowadzi?o teraz ?ADNYCH nadzwyczajnych promocji, ani nie rozdaje za darmo ksi??ek itp. nie prowadzi tym podobnych akcji. Otrzymane przez Pa?stwa tego rodzaju maile i inne przekazy elektroniczne prosimy zignorowa?. W sposób zwyczajny dzia?a nasza Ksi?garnia internetowa i realizujemy wszystkie Pa?stwa zamówienia. Za utrudnienia powodowane przez hakerów nie mo?emy przeprasza?, gdy? nie s? z naszej winy. Sprawa zosta?a zg?oszona na Policj?. Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG dr hab. S?awomir Górzy?ski

NOWO?? "Terapia przest?pców seksualnych. Przes?anki teoretyczne, diagnoza i organizacja"

Informujemy ?e w okresie 13 - 23 lipca 2021 trwa przerwa urlopowa w Wydawnictwie DiG. W przypadku pilnego kontaktu z nami prosimy dzwoni? na numer +48-501017211.


6-5-2021

30 lat Wydawnictwa DiG

Szanowni Pa?stwo, Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

W imieniu w?asnym i ca?ego zespo?u Wydawnictwa DiG pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim, którzy przyczynili si? do naszego sukcesu, jakim jest trzydziestoletnia obecno?? na rynku humanistycznej ksi??ki naukowej. Te lata przynios?y wiele inspiruj?cych kontaktów z naszymi Autorami i Czytelnikami. Mieli?my mo?liwo?? wspó?uczestniczy? w powstawaniu warto?ciowych publikacji, które wspó?tworz? nauk? i kultur? polsk?. W ci?gu tych 30. lat wydali?my blisko pó?tora tysi?ca ksi??ek i setki numerów czasopism naukowych. Rozpocz?li?my dzia?alno?? w trudnych latach 90. Uda?o nam si? zainicjowa?, wznowi? i przywróci? wydawanie wielu zagro?onych upadkiem czasopism naukowych i serii wydawniczych („Przegl?d Historyczny", „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", „Spo?ecze?stwo Staropolskie", „Ziemianie Polscy XX wieku”, „Nauki pomocnicze historii” i in.).

Za te 30 lat wspó?pracy dzi?kujemy naszym Autorom i Partnerom. Wiemy jak wiele zawdzi?czamy naszym sponsorom: Ministerstwu Nauki i Edukacji, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacjom Lanckoro?skich, Ciechanowieckich, Zaleskich, Trzy Tr?by, Uniwersytetom, Polskiej Akademii Nauk, a tak?e osobom prywatnym, które nieraz wspiera?y nasze edycje. Dzi?kujemy za wspó?prac? Polskiemu Towarzystwu Historycznemu, Towarzystwu Mi?o?ników Historii, Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu oraz tym wszystkim, z którymi mieli?my okazj? i przyjemno?? wspó?pracowa?.
Dzi?kujemy tak?e naszym partnerom, drukarniom (szczególnie drukarni TOTEM z Inowroc?awia z któr? wspó?pracujemy od ponad 15 lat), hurtowniom i ksi?garniom.

Dzi?kujemy i zapraszamy do dalszej wspó?pracy. Jeste?my otwarci na wszelkie pomys?y edytorskie, które przyczyniaj? si? do zachowania dziedzictwa narodowego, utrwalania osi?gni?? polskiej nauki i kultury.

Wszystkie nasze publikacje s? dost?pne za po?rednictwem strony internetowej www.dig.pl. Staramy si?, aby ksi??ki opublikowane w naszym wydawnictwie by?y stale dost?pne dla PT Czytelników.

Redaktor Naczelny, dr hab. S?awomir Górzy?ski

12-4-2021

Ignacy W?odzimierz (de) Thun, Wspomnienia

Zapraszamy na audycj? red. Szymona ?osia w RADIO DLA CIEBIE 24 IV 2021 r. Rozmowa b?dzie dotyczy?a Wspomnie? Ignacego W?odzimierza (de) Thuna, opublikowanych przez Wydawnictwo DiG, dr hab. S?awomir Górzy?ski opowie tak?e o dziejach tej rodziny.

8-9-2020

Zmar? dr Andrzej Jaszczuk

Z przykro?ci? zawiadamiam, ?e zmar? ?p. dr Andrzej Jaszczuk. Mieli?my okazj? pozna? si? w latach 80. w pracowni prof. Ryszarda Ko?odziejczyka. W 2005 r. ukaza?a si? w Wydawnictwie DiG ksi??ka dra. Andrzeja Jaszczuka pt. "Ewolucja ideowa Boles?awa Piaseckiego 1932-1956". Rodzinie sk?adam wyrazy wspó?czucia i kondolencje.
dr hab. S?awomir Górzy?ski
Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG

12-7-2019

Urlop 2019

Szanowni Pa?stwo W te gor?ce chwile lata 2019 roku przynajmniej dni par? sp?dza? b?dziemy w mniej intensywny sposób. Postaramy si? zrealizowa? wszystkie zamówienia, cho? mo?e czasem z kilku dniowym opó?nieniem. Wracamy do pracy od 25 lipca, do zobaczenia!

18-1-2019

Wydawnictwo DiG zosta?o umieszczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego w wykazie wydawnictw publikuj?cych recenzowane monografie naukowe. Publikacje u nas wydane otrzymaj? 120 punktów (punktacja HST, 80+50%).

13-8-2018

Realizacja zamówie? z?o?onych w dniach 13-17 sierpnia

wszelkie zamówienia z?o?one od 13 sierpnia do 17 sierpnia br., b?d? realizowane po tym terminie.

Biuro w dniach 16-17, b?dzie zamkni?te. Zapraszamy od poniedzia?ku.

31-5-2018

W dniu 1 czerwca 2018 biuro Wydawnictwa DiG jest zamkni?te. Wszelkie zamówienia b?d? realizowane po 3 czerwca.

24-5-2018

Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z RODO

Szanowni Pa?stwo, Informacje dotycz?ce zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzeda?: Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, ?e... więcej »

27-4-2018

Przerwa majowa

Wszelkie zamówienia z?o?one od 27 kwietnia do 7 maja, b?d? realizowane po tym terminie.

1-1-2018

2 stycznia biuro Wydawnictwa DiG jest zamkni?te

W dniu 2 stycznia 2018 roku, biuro Wydawnictwa DiG bedzie zamkni?te. Wszelkie zamówienia b?d? realizowane po tym terminie. Zapraszamy

23-11-2017

ZAPROSZENIE na promocj? ksi??ki Barok – romantyzm – kresy

Serdecznie zapraszamy na promocj? ksi??ki Barok – romantyzm – kresy. Profesora Jana K. Ostrowskiego... więcej »

2-11-2017

Pi?tek 3 listopada biuro zamkni?te.

W dniu 3 listopada, biuro Wydawnictwa DiG, b?dzie zamkni?te, zapraszamy od poniedzia?ku 6 listopada.

14-6-2017

W imieniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszamy Pa?stwa na I Kongres Heraldyki Polskiej

który odb?dzie si? w Warszawie w dniach 22 – 24 czerwca. Kongres organizowany jest przez nasze Towarzystwo pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wspó?pracy Zamku Królewskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury i Archiwum G?ównego Akt Dawnych.... więcej »

15-6-2017

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkni?te.

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkni?te. Zapraszamy od poniedzia?ku 19 czerwca.

5-4-2017

?wi?teczna promocja Wielkiejnocy

Z okazji ?wi?t Wielkanocnych ?yczymy naszym Klientom aby ten wyj?tkowy czas by? pe?en nadziei i mi?o?ci, a spotkania w gronie najbli?szych up?ywa?y w mi?ym, wiosennym nastroju.

Na t? okazj? przygotowali?my specjaln? ofert? promocyjn?, wszelkie zamówienia sk?adane w terminie od 05.04.2017 do 18.04.2017 i przy p?atno?ci z góry, przelewem na konto lub DOTPAY, b?d? realizowane bez kosztów przesy?ki. ... więcej »

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI??KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku"

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI??KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku" ... więcej »

25. TARGI KSI??KI HISTORYCZNEJ 24-27 LISTOPADA 2016

Podczas 25 Targów Ksi??ki Historycznej w Warszawie, w którym bierze udzia? Wydawnictwo DiG. B?dzie dost?pna bogata oferta naszych pozycji. Serdecznie zapraszamy na stoisko nr 3 Wydawnictwa DiG.... więcej »

19-5-2016

WARSZAWSKIE TARGI KSI??KI - PGE STADION NARODOWY 19-22 MAJA 2016

Serdecznie zapraszamy, wszystkich naszych czytelników na Warszawskie Targi Ksi??ki, które odb?d? si? w dniach 19-22 maja na Stadionie Narodowym. Na naszym stoisku b?dzie mo?liwo?? zobaczenia nowo?ci wydawniczych 2016, jak i oferta ze starszych lat. Stoisko znajduje si? w biznes klubie , a numer stoiska to: 43/BC Godziny otwarcia dla zwiedzaj?cych: - codziennie od godziny 10:00 do 18:00.
Zapraszamy... więcej »

1-4-2016

Ze smutkiem

Ze smutkiem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci naszego Autora dr. Artura Górskiego. Bardzo dobrze wspominamy nasz? wspó?prac?. Rodzinie i Bliskim Zmar?ego sk?adamy wyrazy wspó?czucia.... więcej »

31-3-2016

Spotkanie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 31 marca 2016 r. Odby?o si? spotkanie na temat edycji "Genera? broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA WIELKIEJ WOJNY"
Spotkaniu, które odby?o si? w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego towarzyszy wystawa autorstwa dr. Mariusza Patelskiego na temat autora opublikowanych wspomnie? gen. Broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego... więcej »

Ze smutkiem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci naszego Autora, prof. Lecha K?osiewicza


PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult

Mi?o nam poinformowa? ?e nasza publikacja PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult autorstwa Stanislava Kuzmová, zosta?a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ?ród?oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczy?skiego za 2013 r. Opracowania z zakresu ?ród?oznawstwa i nauk pomocniczych historii: Nagroda I

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku

Mi?o nam poinformowa? ?e nasza publikacja Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku opracowana przez Jacka Kowalkowskiego oraz Wies?awa Nowosada, zosta?a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ?ród?oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczy?skiego za 2013 r. w kategorii Edycje ?ród?owe Nagroda II

27-9-2013

Udzia? Wydawnictwa DiG w konferencji: Od Horod?a do Horod?a unia horodelska – dzieje i pami?? (1413-2013)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na nasze stoisko podczas konferencji "Od Horod?a do Horod?a unia horodelska – dzieje i pami?? (1413-2013)" w Zamo?ciu. Adres wystawy: MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMO?CIU 22-400 Zamo?? ul. Ormia?ska 30

15-7-2013

WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE

W dniach 15-18 lipca 2013 r. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego odb?dzie si? 10. jubileuszowa edycja WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE... więcej »

8-6-2013

IV Warszawski Piknik Archiwalny w AGAD (Archiwum G?ówne Akt Dawnych)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na IV Warszawski Piknik Archiwalny, który odb?dzie si? z naszym udzia?em w Archiwum G?ównym Akt Dawnych. Data: 8 czerwca 2013 roku Godzina otwarcia: 10:00 - 17:00 Wst?p wolny

16-4-2013

Dzi? 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, odb?dzie si? rozmowa z naszym autorem Miko?ajem Mirowskim

Dzi? 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, o godzinie 21:30, odb?dzie si? rozmowa z naszym autorem Miko?ajem Mirowskim - "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Mi?dzy teori? a praktyk?" Podczas wywiadu b?d? obecni go?cie: prof. M. Kula, prof. P. Kwieci?ski

15-3-2013

PROMOCJA KSI??KI - Andrzeja K. Olszewskiego "Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska"

Zarz?d Oddzia?u Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki ma zaszczyt zaprosi? na prezentacj? ksi??ki prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska... więcej »

19-3-2013

Spotkanie wokó? ksi??ki "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego"

Promocja ksi??ki odb?dzie si? w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w ?odzi, ul. Zachodnia 93, w ramach cyklu "Ma?a Literacka", 19 marca (wtorek) o godz. 19.... więcej »

10-1-2013

Nagroda Pierwszego Wydzia?u Polskiej Akademii Nauk - Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej -

Mi?o nam poinformowa?, ?e nasza publikacja: Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej autorstwa Profesora Cezarego Kuklo otrzyma?a Nagrod? Pierwszego Wydzia?u Polskiej Akademii Nauk.

21-12-2012

Bo?e Narodzenie
... więcej »

22-11-2012

XXI Targi Ksi??ki Historycznej, 29 listopada –2 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na XXI Targi Ksi??ki Historycznej w Warszawie.... więcej »

Instrukcja dla Autorów "FAR"

Do publikacji w Forum Artis Rhetoricae przyjmowane s? artyku?y dotycz?ce retoryki – od antycznej po wspó?czesn?. Musz? by? zwi?zane z szeroko rozumian? problematyk? retoryczn?; mog? dotyczy? zarówno historii, jak i teorii retoryki oraz jej praktycznych zastosowa?. Niektóre numery s? tematyczne (planowane tematy podane s? na stronie internetowej pisma, www.forumartisrhetoricae.uw.edu.pl oraz na stronie www.dig.pl).... więcej »

26-10-2012

16. Targi Ksi??ki w Krakowie 25-28.10.2012

Dyrektor Wydawnictwa DiG Iwona Dacka-Górzy?ska i Redaktor Naczelny S?awomir Górzy?ski wzi?li udzia? w otwarciu Targów Ksi??ki w Krakowie i wr?czeniu Nagrody im. J. D?ugosza. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska numer B19, gdzie prezentujemy nasze publikacje.

13-9-2012

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ?rodkowej

W dniu dzisiejszym Redaktor Naczelny dr S?awomir Górzy?ski uczestniczy w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ?rodkowej. ... więcej »

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wroc?aw: 5-7.09.2012 r.

W dniach od 5-7 wrze?nia 2012 r. odb?dzie si? we Wroc?awiu, VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. W którym, tak?e Wydawnictwo DiG bierze udzia?.... więcej »

Wznowienie serii wydawniczej - Spo?ecze?stwo Polski ?redniowiecznej. Zbiór studiów. tom XII

Up?yn??o pi?? lat od ukazania si? ostatniego tomu Spo?ecze?stwa Polski ?redniowiecznej, by? to ostatni tom przygotowany przez ?p. Prof. Stefana K. Kuczy?skiego, inicjatora i wieloletniego redaktora tej serii wydawniczej. ... więcej »

19-7-2012

PROMOCJA KSI??KI - "Spisek Micha?a Chro?ci?skiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrza?ski"

Muzeum Tatrza?skie im. Dra Tytusa Cha?ubi?skiego i Wydawnictwo DiG maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki Micha?a Grabowskiego - "Spisek Micha?a Chro?ci?skiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrza?ski".... więcej »

16-7-2012

PROMOCJA KSI??KI - "Inwentarze Pa?acu w Nieborowie"

Wydawnictwo DiG oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, zapraszaj? na promocj? ksi??ki "Inwentarze Pa?acu w Nieborowie "... więcej »

18-5-2012

ZMIANA KONTA BANKOWEGO WYDAWNICTWA DiG !!!

Od dnia 18 maja 2012 roku, prosimy o dokonywanie wp?at, na nasze nowe konto bankowe: Bank Pekao SA Oddzia? Warszawa, konto nr PL 50 1240 6218 1111 0010 4549 1530

20-3-2012

Wyk?ad Dr. S?awomira Górzy?skiego w Wiedniu

Dnia 20 marca 2012 roku, w Wiedniu, odby? si? wyk?ad Dr. S?awomira Górzy?skiego. Wyk?ad dotyczy? Arystokracji polskiej w Galicji, w latach 1776-1918.... więcej »

20-1-2012

Promocja od dnia 20 stycznia 2012 roku do odwo?ania

Rabaty dla Autorów i Kupuj?cych
... więcej »

12-1-2012

P?atno?ci elektroniczne - bardzo wa?ne!


2-1-2012

Zmiana jednego ze wspó?w?a?cicieli firmy

Uprzejmie informujemy, ?e w dniu 21.12.2011r. zosta?a zatwierdzona w KRS zmiana jednego ze wspó?w?a?cicieli firmy: obecna nasza nazwa brzmi: Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzy?ska i S. Górzy?ski Spó?ka jawna Pozosta?e dane nie ulegaj? zmianie.

8-7-2011

Informacja dotycz?ca tworzenia przypisów w publikacjach wydawnictwa DiG


15-3-2011

Nowy projekt Wydawnictwa


Digitalizacja czasopism
... więcej »

30-9-2010

Informacja dla Autorek i Autorów Studiów ?ród?oznawczych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie si? z zasadami dot. redagowania przypisów.... więcej »

Informacje redakcji czasopisma – Spo?ecze?stwo Staropolskie. Seria nowa.

P?atno?ci elektroniczne

Akceptujemy on-line karty Visa oraz Eurocard/Mastercard dzi?ki Dotpay.


Wydawnictwo DiG Sp.j., ul. Dankowicka 16C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel./fax: +48 22 8390838 więcej »
Opracowanie – Prekursor


x
Serwis używa ciasteczek (cookies) - plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.